SearchWiki:
Add Page:

(sa i)

PmWiki

pmwiki.org

Ngôn ngữ

Page History Edit Page Links to This Page
  • Tùy chn : các tham s c nh ngha trong tp tin cu h́nh
  • Ph thêm : các tp tin cn ti mt cách riêng
  • Th ra
GiáT do, quyn GPL (Quyn Công chung Gnu)
H tr ngi dùngTrong hp th chung (cng bng ting c)
  
H THNG
Lu trangCh tp tin phng, không cn c s d liu. Có th qun lư my ngh́n trang
Cn n tŕnh phc vPHP 4.1.x ti thiu, có th chy trong ch an toàn, hăy xem Máy h tr Mng
Nâng cpBng cách n gin sao chép nhng tp tin phiên bn mi, hoc thông qua CVS
Ph thêmHn 30 hin có
  
BO MT
Chng th rácBng cách tr ngi t và a ch IP (ph thêm), và bng cách gii hn tng s a ch Mng cha tán thành (tùy chn), bng cách mt mă hóa a ch th in t (ph thêm)
Mt khua vào trang, vào nhóm hay vào ni Mng; cng xem Mt khu quan lư
Xác thc ngi dùngThông qua ph thêm Xác thc ngi dùng?
  
TÍNH NNG
Phiên bn ngi dùngGing nh? nhng Wiki khác, có mt thanh nút (PmWiki 2.0.beta16+) và khung xem th. Có th qun lư nhiu vic sa i cùng lúc. Ph thêm kim tra chính t
Lch s trangCng xem Lch s trang?
Liên kt công b?TWiki?TWiki? có th b tt
Liên kt n ni khácdo qun tr hiu chnh
Nhóm? và th bcCh mt cp, qun lư tŕnh n và kiu dng theo nhóm, hăy xem kin trúc Wiki
Phân loi 
ng dn duytCho phép tác gi wiki to ng dn qua mt lot trang nào ó trong wiki
 
Thông báo qua th in t khi trang c sa iTùy chn, do qun tr, a vào ni Mng
Ḍng RSSTùy chn, và bn cng có th hin th ḍng RSS (ph thêm)
Phiên bn quc tHăy xem Ngôn ng. Có th qun lư kư t có du ph và b kư t UTF-8.
Thay i tên trangph thêm
  
B TRÍ
Skins:SkinConfig
Sa i b trDo qun tr và do ngi dùng, hăy xem ḍng u nhóm
B trí có th inPhc hi tŕnh n, to danh sách liên kt và nh dng li cách linh tinh
Kiu dngnh dng t chn 
BngBng n ginbng cp cao
Mc lc trangPh thêm - cng xem ḍng u ánh s
Bao gm? trong trangCa trang khác (phn hay toàn)
No?Trong cùng trang hay trong trang khác
ính kèm do ngi dùng ti lênTùy chn lp
thay i nhni trng bàyQua ph thêm
Sa i v trong tŕnh duytQua ph thêm, cn n hiu lc Java trong tŕnh duyt.
  
CHI TIT HTML
Qun lư thông tin v thông tin HTMLT khóa? (a vào ni Mng, vào nhóm hay vào trang), t ng không có mc lc, không theo sau, cho trang tin ích
Tng thích vi HTMLXHTML 1.0 chuyn tip, có l khác khi dùng sc thái linh tinh
Tŕnh duyt dùng b nh tmTùy chn
a ch schCng xem hiu lc thông tin ng dn trong bin b trí?
Ph thêm
  
PH THÊM LINH TINH
LchMi ngày tr thành mt trang wiki.
Latex trong Wiki 
Xut ng dn Wiki? 
Din àn?Mt din àn n gin
Sách khách? 
  
CHI TIT QUN LƯ
Nhóm wikiCó nhiu wiki chy dùng mt c ch
T́m kim trang thiu và ngt ng dnTùy chn - Bn cng có th lit kê ính kèm thiu và ngt ng dn (ph thêm)
Qun lư yêu cu tính nng và thông báo li 
  
CHA CÓ
tùy chn nh dng ch thêm namàu sc, canh l, canh c bên trái ln bên phi u, v.v.
cho phép th HTML?
cho phép tp lnh PHP trong wikiging nh ti gunther.sf.net
bn ni?
Liên kt lùiTo sm
Xut là trang tnh?
S thích ngi dùngDù có mt ph thêm cho phép ngi dùng chn sc thái và mt s tính nng khác, nh Cu h́nh sác thái|bin th phông ch và b trí?; bt c s thích ngi dùng nào khác có th do qun tr thêm dùng nh dng t chn n gin, hoc bng cách yêu cu cng ng thêm
Thông báo qua th in t theo trang?
B hiu chnh bng tng tác?
Có th sa i công Bn vi nhau??
  

Yu t không phi trong danh sách tính nng, nhng mà khuyên PmWiki cho bn:

  • C bn mă nh (nh hn 1 MB)
  • Nhiu tham s do trang qun lư, không cn m tp tin h thng, mà giúp qun lư Wiki nhiu lm
  • Dù có ch mt lp tŕnh viên chính, có mt cng ng rt hot ng óng góp nhiu, và nhiu ngi riêng to iu ph thêm.

Bn có mun tính nng PmWiki thêm không? Hăy thêm vào BlueSky? nhé. :)

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 03, 2013, at 08:23 PM