SearchWiki:
Add Page:

(sa i)

PmWiki

pmwiki.org

Ngôn ngữ

Page History Edit Page Links to This Page

Trang này cung cp mt danh sách chi tit ca mt s dây nh dng sn sàng trong PmWiki. Hăy ghi chú rng bn d dàng có th to trang, không có dùng cách nh dng bên di, nhng mà nu bn mun s dng chúng, có th c trang này.

 th ra nhng quy tc này, hăy «chi cát» trong Hp th ra?.

on vn

 • ng tht l on vn.
 • Ḍng s ngt và di chuyn t khi cn thit.
 • Hăy s dng ḍng rng phân cách nhiu on vn.
 • Khi bn tht l ḍng dùng mt hay nhiu cách (hay tab) th́ s hin th ch n cách trong mt hp có vin ḍng ngt chung quanh.
 • Hăy s dng \ (s chéo ngc n) ti kt thc ḍng, ni kt nó n ḍng sau.
 • Hăy s dng \\ (ôi s chéo ngc) ti kt thc ḍng, ép buc ngt ḍng, nhng mà cn phi bo qun «môi trng» hin thi (v.d. gi trong mc danh sách hin có).
 • Hăy s dng \\\ (ba s chéo ngc) ép buc ngt ḍng và chèn mt ḍng rng, khi bo qun môi trng hin thi (mi s chéo ngc thêm s chèn mt ḍng rng thêm).

on vn tht l (Trích dn)

Mi tên (->) ti u on vn có th c dùng to mt on vn tht l. Chèn du gch ni trc (--->) tng rng tht l.

->Ti ây chúng ta cn mt on trích dn p bng Vit ng.
Ti ây chúng ta cn mt on trích dn p bng Vit ng.

Mi tên o (-<) ti u on vn th́ có th c dùng to mt on vn tht u ḍng treo. Thêm du gch ni trc (---<) s tht l toàn on vn y.

-<Ti ây chúng ta cn mt on trích dn p na. 
Ti ây chúng ta cn mt on trích dn p na.
--<Và mt on c̣n na.
Và mt on c̣n na.

Danh sách có du u ḍng

Có to danh sách có du u ḍng bng cách chèn du sao ti l bên trái. Du sao thêm th́ s tng cp ca du y:

* Mc danh sách cp th nht
** Mc danh sách cp th hai
** Mt mc danh sách cp th hai na
* Mc danh sách cp th nht
 • Mc danh sách cp th nht
  • Mc danh sách cp th hai
  • Mt mc danh sách cp th hai na
 • Mc danh sách cp th nht

Ḍng ngang

Bn hay nhiu hn du gch ni (----) ti u ḍng th́ to mt ḍng ngang (mt cách hu ích phân cách phn trang).


Nhn mnh

 • Bao ch dùng ôi du trích dn n (''ch''), tc là, hai móc n, nhn mnh (thng là nghiêng)
 • Bao ch dùng ba du trích dn n ('''ch'''), tc là, ba móc n, nhn mnh (thng là m)
 • Bao ch dùng nm du trích dn n ('''''ch'''''), hoc dùng ba du trích dn n vi du tríchn dn ôi (nm móc n), nhn mnh cách khác (thng nghiêng m)
 • Bao ch dùng ôi du a-c̣ng (@@text@@) to ch cách n
 • Hăy s dng [+ln+] to ch ln, [++ln hn++] cho ln hn, [-nh-] cho ch nh, và [--nh hn--] cho nh hn.
 • Có th nhn mnh nhiu ln trong mt ḍng, nhng mà không th i qua gii hn nh dng (tc là bn không th ngt on vn trong mt on ch m: s ngt nh dng m).

Kiu dng khác

 • '+ln+', '-nh-', '^cao^', '_thp_', {+chèn+}, {-xóa b-}.
  ln , nh , cao , thp , chèn , xóa b
 • `TWiki Ngn cn nh dngTWiki

Cng xem Kiu dng Wiki? t́m tùy chn nh dng vn bn cp cao.


Tham chiu

 • Hăy s dng t hay cm t trong ngoc vu ôi (v.d., [[quy tc nh dng ch]]) to liên kt n trang khác trong wiki này.
 • Trong mt s bn cài t PmWiki, bn cng có th ni kt vi nhau mt s t bt u ch hoa (v.d., TWiki?) tham chiu n trang khác, không cn dùng ngoc vu i.
 • Thêm "http:", "ftp:", "gopher:", "mailto:", or "news:" vào u mi a ch Mng t ng to liên kt, nh trong http://www.vnoss.org
 • a ch Mng kt thc vi .gif, .jpg, or .png s c hin th mt cách trc tip là nh trong trang y.
 • Có th to liên kt có ch tùy ư dùng dng [[ích | ch]] hay [[ch -> ích]]. Ch có th là mt a ch Mng ca nh: trong trng hp y, nh y tr thành liên kt n a ch Mng hay TWiki? xa..
 • Có th to (#-liên kt) ích no trong trang dùng [[#ích]].

Ta

Có th to ta bng cách chèn mt du chm than (!) ti l bên trái. Du chm than thêm th́ tng cp ta . Ly thí d:

! Ta cp 1
!! Ta cp 2
!!! Ta cp 3
!!!! Ta cp 4

Ta cp 1

Ta cp 2

Ta cp 3

Ta cp 4


Dây thoát

Mi iu gia [= và =] s không do PmWiki gii thích. Cách nh dng này cho phép bn to TWiki không phi là liên kt, và tt cách gii thích nh dng khác. Du [= và =] có th iu kin nhiu ḍng gơ. Ly thí d, mt du cách và [= ti u ḍng s nh dng các ch n du =] sau là ch n cách, và PmWiki s không gii thích các ch y (hu ích cho danh sách chng tŕnh).


Danh sách ánh s

Có th to danh sách ánh s bng cách chèn du thng (#) ti l bên trái.

# Tôi ói
## Chun b go
## Bt u nu cm
# i...
# Tôi vn c̣n ói, mau lên!
 1. Tôi ói
  1. Chun b go
  2. Bt u nu cm
 2. i...
 3. Tôi vn c̣n ói, mau lên!

Danh sách nh ngha

Có th to danh sách nh ngha bng cách chèn du hai chm ti l bên trái:

:k thut:li nh ngha ca k thut
::mc cp th hai: li nh ngha ca mc cp th hai
k thut
li nh ngha ca k thut
mc cp th hai
li nh ngha ca mc cp th hai


Bng

Có th to bng bng cách bao mi ô dùng hai du ng dn '||'. Mt ô có du cách c i trc ln i sau u th́ c canh gia; mt ô có ch du cách i trc th́ c canh phi; các ô khác th́ c canh trái. Ô rng s cho phép ô trc qua nhiu ct. (Cha có c ch qua nhiu hàng.) Mt ḍng bt u vi '||' th́ ghi rơ nhng thuc tính bng cho các bng i sau. Mt '!' là kư t th nht trong mt ô th́ nhn mnh: bn có th s dng cách này cung cp ta trong bng. Kiu dng bng cho phép bn to nhiu cu trúc hu ích trong trang wiki.

||border=1 width=50%
||!Bng||!Ta ||!Thí d||
||!Trái  || Gia || Phi||
||A    ||! a B  ||   C||
||    || n ||   ||
||    || qua nhiu  ||||
BngTaThí d
TráiGiaPhi
Aa BC
 n 
 qua nhiu

border: vin width: rng


Thông tin thêm

Hăy xem Mc lc nh dng chính?, Bng n gin?, Bng n gin 2?, Bng cp cao?, hay Liên kt?

<< nh trong trang wiki | Mc lc tài liu | Bng n gin >>

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 06:48 PM