SearchWiki:
Add Page:

(sa i)

PmWiki

pmwiki.org

Ngôn ngữ

Page History Edit Page Links to This Page

PmWiki là mt h thng WikiWikiWeb c Patrick Michaud vit bng ngôn ng PHP. PmWiki là mt công c h tr d dàng vic to lp, bo tŕ và hp tác trên trang Web.

a ch này hin ang dùng phiên bn pmwiki-2.3.12. Phn mm Wiki c dùng t do trong khuôn kh giy phép GPL và có th ti v t a ch http://pmichaud.com/pub/pmwiki. Các tài liu h tr xin t́m thêm trong phn ch mc (index)

PmWiki c ng kư bn quyn bi tác gi Patrick R. Michaud (http://pmichaud.com).

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on January 28, 2020, at 11:26 AM