SearchWiki:
Add Page:

PmWiki

pmwiki.org

upravi bonú lištu

Page History Edit Page Links to This Page

administrátori (základné) Táto stránka vysvetuje ako stiahnu a nainštalova PmWiki 2.1. Tu je zoznam príbuzných stránok:

 • Požiadavky? - Požiadavky na inštaláciu PmWiki.
 • Aktualizácie? - Ako aktualizova existujúcu inštaláciu.
 • WikiFarmy? - Prevádzkovanie viacerých wiki z jedinej inštalácie.
 • Zoznam zmien - Nové vlastnosti a opravy chýb, ktoré sú dostupné.

Zlepšenia týchto inštrukcií sú vždy vítané. Iba ohláste akékovek problémy, na ktoré narazíte, do mailovej konferencie? pmwiki-users alebo použijte Systém hlásenia návrhov pre PmWiki.

Inštalácia PmWiki

1. Stiahnutie

Stiahnite si najnovšiu verziu PmWiki ako zip archív (pmwiki-latest.zip) alebo gzip tarball (pmwiki-latest.tgz) z http://www.pmwiki.org/pub/pmwiki/.

2. Rozbalenie

Rozbate archív (tar zxvf pmwiki-latest.tgz alebo unzip pmwiki-latest.zip). Toto vytvorí adresár pmwiki-x.y.z obsahujúci softvér PmWiki. Napríklad, aktuálny "najnovší" by sa mal rozbali do adresára pomenovaného pmwiki-2.3.12. Súbory v tomto adresári sú:

  README.txt    Úvodný dokument
  pmwiki.php    Hlavný skript PmWiki
  local/      Konfigurané skripty (lokálne konfigurané súbory)
  cookbook/     Recepty (doplnky) z Kuchárskej knihy
  docs/       Struná dokumentácia, ukážkové konfigurané skripty
  pub/       verejne prístupné súbory
   css/      Extra súbor štýlov CSS
   skins/     Šablóny vzhadu pre prispôsobený vzhad
  scripts/     Skripty, ktoré sú súasou PmWiki
  wikilib.d/    Pripojené predvolené stránky PmWiki

Adresár pmwiki-x.y.z je potrebné umiestni na miesto prístupné vaším webovým serverom (napr., v nejakom adresári public_html). Súbory a adresáre môžete umiestni mnohými spôsobmi -- FTP, alebo Unixový príkaz mv alebo cp vo všeobecnosti urobí o je treba.

Poznámka: Je pravdepodobne tiež dobrý nápad zmeni názov adresára "pmwiki-x.y.z" jednoducho na "pmwiki".

3. Vytvorenie adresárov

Vo väšine prípadov to PmWiki urobí za vás. Otvorte vo webovom prehliadai skript pmwiki.php na serveri (tj., nie ten na vašom lokálnom poítai alebo dostupný cez URL file://...). PmWiki potom analyzuje konfiguráciu vášho systému a poskytne pokyny (ak sú potrebné) pre vytvorenie adresára wiki.d/, ktorý bude používaný na umiestnenie stránok vytvorených pre váš server.

Iná, sú dva spôsoby ako to dosiahnu.

3a. Môžete vytvori adresár wiki.d/ manuálne, a potom mu da úplné povolenia pre zápis (tj., "chmod 777 wiki.d"). Použijte túto metódu, ke je na PHP inštalácii servera aktivovaný "safe mode" (bezpený režim).
3b. Na niektorých systémoch môžete necha PmWiki vytvori wiki.d/ doasnou zmenou práv pre adresár obsahujúci súbor pmwiki.php na 2777. Na Unixe sa to bežne robí prechodom do adresára obsahujúceho pmwiki.php a spustením príkazu
    chmod 2777 .
(všimnite si bodku na konci). Príkaz chmod tiež funguje v mnohých FTP programoch. Vytvorenie wiki.d/ týmto spôsobom (1) spôsobí, že do adresára bude možno zapisova, takže webový server môže vytvori adresár pre dáta, ktorý potrebuje pre súbory wiki, (2) zachová skupinové vlastníctvo adresára takže konto inštalátora môže manipulova so súbormi vytvorenými v tomto adresári, a (3) saží ostatným kontám na tom istom serveri prístup k súborom vo wiki.d/.

Po nastavení prístupových práv adresára, znova skúste vo webovom prehliadai otvori skript pmwiki.php. Ak je všetko v poriadku, vytvorí sa adresár wiki.d a uvidíte predvolenú domovskú stránku.

Dôležité: Ak ste použili metódu 3b, mali by ste prístupové práva vráti na pôvodnú hodnotu spustením "chmod 755 ." v adresári obsahujúcom pmwiki.php.

4. Inicializácia

alšie úlohy, ktoré by ste mohli chcie vykona pre zaatie prispôsobenia vašej inštalácii Pmwiki nájdete v asti Úvodné nastavenia. Možno si budete chcie aj prejs alšie informácie v Poznámkach k vydaniu?.

5. Nastavenie jazyka

Ak chcete používa PmWiki v inom jazyku stiahnite si medzinárodný jazykový balík ako zip archív (i18n.zip) alebo ako gzip tarball (i18n.tgz) z http://www.pmwiki.org/pub/pmwiki/. Potom ho rozbate a skopírujte súbory do adresára wikilib.d/ ako je to popísané vyššie.

V rozbalenom archíve i18n sú dva adresáre, scripts a wikilib.d. Skopírujte súbory nachádzajúce sa respektíve v týchto adresároch do scripts a wikilib.d vášho adresára PmWiki. Napríklad, pre francúzsku lokalizáciu, PmWikiFr.* a PmWiki.* sa musia nachádza v rovnakom adresári.

Potom povote lokalizáciu pridaním inštrukcie do local/config.php pre naítanie stránky prekladu do jazyka, ktorý chcete. Napríklad, XLPage('fr','PmWikiFr.XLPage'); naíta stránku francúzskeho jazyka PmWikiFr.XLPage.

Viac sa o tom doítate v Internacionalizáciách.

Poznámky

 • Distribúcia PmWiki schválne neobsahuje súbor index.php. Odolajte pokušeniu premenova pmwiki.php na index.php pretože ak ten súbor premenujete nebude prepísaný poas aktualizácie na vyššiu verziu. Namiesto toho, pridajte "wrapper skript" index.php s nasledujúcim jediným riadkom (uzatváracia znaka " ?>" je vynechaná úmyselne):
  <?php include('pmwiki.php');
 • Ak používate na rozbalenie archívu vo vyššie uvedenom kroku 2 Unixový príkaz tar, uistite sa, že sa súbory vytvoria s dostatonými prístupovými právami aby k nim mohol pristupova webový server. Zvyajne to môžete zaisti napísaním umask 002 v príkazovom riadku pred rozbalením tar súboru.
 • Pri inštalácii na Windows by ste sa mali pozrie na Súasné úpravy pre zapnutie súasných úprav? na tejto platforme.
 • Dodatoné tipy možno nájs v asti Riešenie problémov?.

<< Mazanie stránok | IndexDokumentácie | Úvodné nastavenie >>

OT: Ako urobím pmwiki.php predvolenou stránkou pre webový server? Mal by som premenova pmwiki.php na index.php?

OD: Premenovanie pmwiki.php sa neodporúa. Namiesto toho, vytvorte súbor index.php, ktorý obsahuje jediný riadok:

<?php include_once('pmwiki.php');

Možno si budete chcie pozrie KuchárskaKniha:istéURL.

OT: Preo sa zdá, že pmwiki.org má adresárovú štruktúru namiesto "?n=pagename" v url?

OD: Pmwiki.org používa verziu KuchárskaKniha:istýchURL.

OT: Je možné presunú wiki.d do /tmp/persistent/wiki.d (nové pravidlo sourceforge)?

OD: Sourceforge ponúka presun všetkého do /tmp/persistent/novy-priecinok-podla-vasho-vyberu a vytvorenie symbolického odkazu na nový prieinok v /tmp . Funguje to -- pozri ServerySourceForge.

OT: Ako môžem prevádzkova PmWiki na samostatnom (offline, prenosnom) stroji ?

OD: Pozri KuchárskaKniha:Samostatné.


. Preklad stránky PmWiki.Installation - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.Installation - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.Installation: November 10, 2012, at 10:37 PM
PmWiki.Installation: July 22, 2022, at 06:22 AM

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on November 10, 2012, at 10:37 PM