SearchWiki:
Add Page:

PmWiki

pmwiki.org

upravi bonú lištu

Page History Edit Page Links to This Page

administrátori (základné) Ke už máte na svojom serveri fungujúce PmWiki (pozri Inštalácia), môžete ho prispôsobi pre svoje konkrétne potreby.

Väšina konfigurácie PmWiki sa vykonáva v súbore nazvanom local/config.php. Niektorá konfigurácia sa robí na špeciálnych stránkach v skupine Site, ako je Site.SideBar menu.

Lokálny konfiguraný súbor (local/config.php)

Ke prvýkrát inštalujete PmWiki, súbor local/config.php neexistuje. Skopírujte súbor sample-config.php (v adresári docs/) do local/config.php a použijte ho ako zaiatoný bod. Mohli by ste vytvori local/config.php úplne od zaiatku, ale sample-config.php už obsahuje mnoho volieb, ktoré by ste si mohli chcie prispôsobi.

Tu je jednoduchý súbor config.php:

<?php if (!defined('PmWiki')) exit();
$WikiTitle = "Moje nové Wiki";
$PageLogoUrl = "http://www.example.com/mojelogo.gif";

$DefaultPasswords['admin'] = crypt('jedentajne');

$EnableUpload = 1;
$DefaultPasswords['upload'] = crypt('tajnedva');

putenv("TZ=EST5EDT");
$TimeFmt = '%B %d, %Y, at %I:%M %p EST';

Všimnite si, že config.php sa zaína s <?php . Koncová PHP znaka (tag) ?> je volitená, a môže by vynechaná pre zlepšenie kompatibility s niektorými operanými systémami. Uistite sa, že nie sú žiadne prázdne riadky alebo medzery pred <?php alebo za akýkovek uzatváracím ?>, iná môžete dosta udné chybové hlásenia PHP na zaiatku vaších wiki stránok.

Vyššie uvedený súbor config.php nastaví hodnotu vašich premenných používaných v PmWiki:

  • Premenná $WikiTitle poskytuje názov vašich stránok ako sa objaví v titulku v prehliadai používatea.
  • Premenná $PageLogoUrl predstavuje URL obrázku ikony, ktorý sa objaví v avom hornom rohu každej wiki stránky.
  • $DefaultPasswords['admin'] nastaví heslo pre administráciu.
  • Nastavenie $EnableUpload na "1" umožní Nahrávania na server ("Pripojené súbory"). $DefaultPasswords['upload'] nastaví heslo pre nahrávanie na server.
  • Premenná prostredia TZ definuje konkrétne asové pásmo.
  • Premenná $TimeFmt definuje vzhad asových reazcov a (spolu s TZ) lokalizuje wiki do konkrétneho asového pásma.

Nastavením týchto (a iných) premenných v local/config.php, môžete zmeni vzhad PmWiki z predvoleného, niekedy dos podstatne. Zoznam premenných používaných v PmWiki nájdete v Premenné PmWiki, a príklady serverov, ktoré používajú PmWiki v prispôsobenej verzii nájdete v Používatelia PmWiki.

Nastavenie hesla pre administráciu

Stránky v skupine Site (okrem Site.SideBar) sú predvolene uzamknuté. Aby ste mohli upravova stránky v tejto skupine potrebujete v local/config.php vytvori administrátorské heslo pre celý server. Pre nastavenie administrátorského hesla pre celý server na "mojetajne", zmete riadok na nasledujúce:

$DefaultPasswords['admin'] = crypt('mojetajne');

Musíte použi funkciu crypt(), ale nastavte heslo na hodnotu ktorá má pre vás zmysel. Podrobnosti o tom ako urobi vaše heslo bezpenejším nájdete v HeslaAdmin?.

Nemete ani nepremenovávajte pmwiki.php

PmWiki bolo navrhnuté tak, že všetky prispôsobenia možno urobi bez zmeny distribuných súborov -- jeden z jeho cieov pri návrhu je poskytovanie bezproblémových aktualizácií na vyššiu verziu. PmWiki nikdy nezapisuje do súborov v adresároch local/ alebo cookbook/, takže umiestnenie vašich úprav sem uahí sledova zmeny a aktualizova PmWiki? bez straty zmien.

Ke meníte konfiguráciu vašich stránok, vždy zmete súbor local/config.php alebo pridajte súbory do adresárov cookbook/ alebo pub. Nemete pmwiki.php alebo súbory v adresári scripts/ pretože je pravdepodobne budú prepísané pri aktualizácii.

Nemali by ste ani premenováva pmwiki.php. Ak premenujete tento súbor tak nebude prepísaný poas aktualizácie softvéru a nastane nezrovnalos vo verzii. Vea administrátorov pridáva "wrapper skript" index.php do adresára pmwiki, ktorý obsahuje nasledujúci jediný riadok:

<?php include('pmwiki.php');

alšie prispôsobenie

Po nastavení súboru local/config.php, možno budete chcie urobi alšie lokálne prispôsobenia. Mnoho úprav, ktoré boli poskytnuté nájdete v Kuchárskej knihe PmWiki. A nebojte sa receptov Kuchárskej knihy - sú dobre pripravené, takže väšina z nich vyžaduje iba stiahnutie jediného súboru, pridanie jednoriadkového príkazu pre vloženie do config.php, a voilŕ! - fungujú!

Ak vy (alebo iní zdieajúci váš server) chcete udržiava viac než jedno wiki na tom istom serveri, pozri WikiFarmy?.

A teraz o?

Nezabudnite sa zapoji do mailovej konferencie PmWiki?, kde môžete e-mailova iným wiki administrátorom ohadom pomoci pre prispôsobenie PmWiki a zúastova sa na diskusiách o vylepšeniach PmWiki. Ke už vaše stránky fungujú, uistite sa, že ich pridáte k PmWikiPoužívateom aby ostatní o nich vedeli!

<< Inštalácia | IndexDokumentácie | Lokálne prispôsobenie >>


. Preklad stránky PmWiki.InitialSetupTasks - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.InitialSetupTasks - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.InitialSetupTasks: September 10, 2011, at 04:36 PM
PmWiki.InitialSetupTasks: May 15, 2022, at 09:26 AM

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 04:36 PM