SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

Ta strona dostarcza bardziej kompletn list pewnych sekwencji znaczników dostpnych w PmWiki. Zauwa, e atwo mona tworzy i edytowa strony bez uycia któregokolwiek z tych znaczników - ale jeli trzeba, to s tutaj.

Aby eksperymentowa z zasadami edycji, prosz uywa Piaskownicy.

Spis treci


Akapity

Aby tworzy akapity, po prostu wpisuj tekst; uywaj pustej linii, aby zacz nowy akapit.

Sowa napisane w kolejnych liniach bd rozmieszczane w liniach automatycznie (jest to normalne dziaanie XHTML). Aby wyczy automatyczne "sklejanie" linii, uyj polecenia (:linebreaks:) powyej akapitu; aby z powrotem je wczy, uyj (:nolinebreaks:).

 • Uyj \ (pojedyczy lewy ukonik) na kocu linii, aby doczy do niej nastpn.
 • Uyj \\ (dwa lewe ukoniki) na kocu linii, aby wymusi przejcie do nowej linii.
 • Uyj \\\ (trzy lewe ukoniki) na kocu linii, aby miao podwójny odstp.
 • Uyj [[<<]], aby zakoczy opywanie (np. obrazka, rozpoczte przez %lfloat% URL, czy %rfloat% URL).

Akapity z wciciem (cytowania)

Mona uy strzaek (->) na pocztku akapitu, aby zrobi akapit z wciciem. Wicej minusów w strzace (--->) zrobi gbsze wcicie.

->[[(Wikipedia:pl:)Mikoaj Kopernik]] jest powszechnie znany z [[(Wikipedia:pl:)Heliocentryzm|teorii heliocentrycznej]], któr sformuowa w dziele [[(Wikipedia:pl:)De_revolutionibus_orbium_coelestium|De revolutionibus orbium coelestium]], ale oprócz tego by autorem prac z ekonomii (Meditata, Tractatus de monetis), formuujc zasad ''gorszy pienidz wypiera lepszy'' ([[(Wikipedia:pl:)Prawo_Kopernika-Greshama]]), [[(Wikipedia:pl:)Twierdzenie_Kopernika|twierdzenia w geometrii]]...
Mikoaj Kopernik jest powszechnie znany z teorii heliocentrycznej, któr sformuowa w dziele De revolutionibus orbium coelestium, ale oprócz tego by autorem prac z ekonomii (Meditata, Tractatus de monetis), formuujc zasad gorszy pienidz wypiera lepszy (Prawo_Kopernika-Greshama), twierdzenia w geometrii...

Odwrócone strzaki (-<) na pocztku akapitu daj "wiszce wcicie", które nie dziaa na pierwsz lini akapitu, dopiero na dalsze. Dodanie minusów na pocztku (---<) powoduje wcicie caego tekstu.

-<[[(Wikipedia:pl:)Mikoaj Kopernik]] jest powszechnie znany z [[(Wikipedia:pl:)Heliocentryzm|teorii heliocentrycznej]], któr sformuowa w dziele [[(Wikipedia:pl:)De_revolutionibus_orbium_coelestium|De revolutionibus orbium coelestium]], ale oprócz tego by autorem prac z ekonomii (Meditata, Tractatus de monetis), formuujc zasad ''gorszy pienidz wypiera lepszy'' ([[(Wikipedia:pl:)Prawo_Kopernika-Greshama]]), [[(Wikipedia:pl:)Twierdzenie_Kopernika|twierdzenia w geometrii]]...
Mikoaj Kopernik jest powszechnie znany z teorii heliocentrycznej, któr sformuowa w dziele De revolutionibus orbium coelestium, ale oprócz tego by autorem prac z ekonomii (Meditata, Tractatus de monetis), formuujc zasad gorszy pienidz wypiera lepszy (Prawo_Kopernika-Greshama), twierdzenia w geometrii...
--<[[(Wikipedia:pl:)Mikoaj Kopernik]] jest powszechnie znany z [[(Wikipedia:pl:)Heliocentryzm|teorii heliocentrycznej]], któr sformuowa w dziele [[(Wikipedia:pl:)De_revolutionibus_orbium_coelestium|De revolutionibus orbium coelestium]], ale oprócz tego by autorem prac z ekonomii (Meditata, Tractatus de monetis), formuujc zasad ''gorszy pienidz wypiera lepszy'' ([[(Wikipedia:pl:)Prawo_Kopernika-Greshama]]), [[(Wikipedia:pl:)Twierdzenie_Kopernika|twierdzenia w geometrii]]...
Mikoaj Kopernik jest powszechnie znany z teorii heliocentrycznej, któr sformuowa w dziele De revolutionibus orbium coelestium, ale oprócz tego by autorem prac z ekonomii (Meditata, Tractatus de monetis), formuujc zasad gorszy pienidz wypiera lepszy (Prawo_Kopernika-Greshama), twierdzenia w geometrii...

Bloki tekstu, których dotyczy (:linebreaks:), mog by wcite poprzez poprzedzenie pierwszej linii strzak (->), i wyrównanie kolejnych linii do tej pierwszej. Linia bez wcicia koczy wcicie bloku. Przykad znajdziesz w Cookbook/MarkupTricks.

Listy: punktowana i numerowana

List punktowan uzyskuje si umieszczajc gwiazdk na lewym marginesie. Numerowane listy - umieszczajc tam znak iloci (#). Wicej gwiazdek, albo znaków iloci zwiksza poziom listy:

* Element listy na pierwszym poziomie
** Element listy na drugim poziomie
### Zamów to
#### i to (opcjonalnie)
### A nastpnie to
** Nastpny element na drugim poziomie 
* Element na pierwszym poziomie: pieczenie
## Przygotuj si
### Rozpakuj ciasto
### Wó ciasto do opiekacza
## Wcz opiekacz
## Poczekaj a si upiecze
 • Element listy na pierwszym poziomie
  • Element listy na drugim poziomie
   1. Zamów to
    1. i to (opcjonalnie)
   2. A nastpnie to
  • Nastpny element na drugim poziomie
 • Element na pierwszym poziomie: pieczenie
  1. Przygotuj si
   1. Rozpakuj ciasto
   2. Wó ciasto do opiekacza
  2. Wcz opiekacz
  3. Poczekaj a si upiecze

Zobacz jeszcze style list (en), Cookbook:OutlineLists i Cookbook:NumberedHeaders.

Lista definicji

Listy definicji robi si umieszczajc dwukropki na lewym marginesie:

:pojcie:definicja pojcia
::sub-pojcie:i jego definicja
pojcie
definicja pojcia
sub-pojcie
i jego definicja

Zasady interpretacji spacji

Wcicia w listach: linia, która zaczyna si od spacji, i jest wyrównana do poprzedniego elementu listy (czy to punktowanej, czy numerowanej, czy listy definicji) jest traktowana jako cig dalszy tego elementu listy. Tekst jest normalnie dzielony na linie, i polecenie (:linebreaks:) dziaa.

# Element na pierwszym poziomie\\
 Spacje uyte do jego kontynuacji w nowej linii
# Nastpny element na pierwszym poziomie
 # Spacje poczone z pojedyczym #-em daj element na gbszym poziomie
 1. Element na pierwszym poziomie
  Spacje uyte do jego kontynuacji w nowej linii
 2. Nastpny element na pierwszym poziomie
  1. Spacje poczone z pojedyczym #-em daj element na gbszym poziomie

W pozostaych przypadkach linie zaczynajce si od spacji s traktowane jako tekst preformatowany, uywajcy fontu o staej szerokoci, nie generujcy podziaów linii, o ile nie jest to eksplicite wskazane przez znaczniki. (Inny sposób tworzenia bloku preformatowanego tekstu to uycie [@...@])

Linia pozioma

Cztery minusy (----), lub wicej, napisane od pocztku linii, daj lini poziom.

Uwydatnienie

 • Umie tekst w dwukrotnym apostrofie (''tekst''), tzn. dwa apostrofy, aby go uwydatni (zwykle to bdzie kursywa)
 • Umie tekst w trzykrotnym apostrofie ('''tekst'''), tzn. trzy apostrofy, aby go mocniej uwydatni (zwykle to bdzie wytuszczenie)
 • Umie tekst w piciokrotnym apostrofie ('''''tekst'''''), tzn. pi apostrofów, aby go jeszcze inaczej uwydatni (zwykle to bdzie wytuszczona kursywa)
 • Umie tekst pomidzy podwójnymi znakami 'mapa' (@@tekst@@), aby by napisany fontem o staej szerokoci
 • Moesz uy tekstu [+duego+], by by duy, [++wikszego++], by by wikszy, [-maego-], by by may, i [--mniejszego--], by by mniejszy
 • Uwydatnienie moe by uyte wielokrotnie w jednej linii, ale nie moe przekracza granicy linii (np. w rodku wytuszczonego tekstu nie moe by przejcia do nowej linii)

Inne stylizacje:

'+duy+', '-may-', '^wyej^', '_niej_', 

{+tekst wstawiony (podkrelony)+}, 

{-teskt skasowany (przekrelony, wykrelony)-}

duy, may, wyej, niej,

tekst wstawiony (podkrelony),

teskt skasowany (przekrelony, wykrelony)

 • `WikiSowo Neutralizacja WikiSowa (eby nie zostao zinterpretowane)

Zaawansowane opcje formatowania tekstu znajdziesz w Wiki Styles.

Odsyacze (linki)

 • Uywaj sów i fraz w podwójnych nawiasach kwadratowych (np. [[zasady formatowania tekstu]], by tworzy linki do innych stron tej Wiki.
 • W pewnych instalacjach PmWiki, sowa napisane z duej litery poczone razem (np. WikiSowa) te mog by uyte jako linki bez tych nawiasów.
 • Poprzedzaj URL-e przez "http:", "ftp:", "gopher:", "mailto:", albo "news:", by tworzy linki automatycznie, jak w http://www.pmichaud.com/toast.
 • URL-e koczce si .gif, .jpg, albo .png s pokazywane na stronie jako obrazki.
 • Linki z dowolnym tekstem mog by tworzone jako [[cel | tekst]], albo [[tekst -> cel]]. Tekst moe by URL-em obrazka, wtedy obrazek bdzie pokazany jako link do URL-u, albo WikiSowa.
 • Zakotwiczenie do linku (link #nazwa) mona utworzy uywajc [[#nazwa]].

Nagówki

Nagówki robi si przez umieszczenie wykrzyknika (!) z lewej strony. Wicej wykrzykników zwiksza poziom nagówka. Na przykad:

! Nagówek 1-go poziomu (tytu caoci)
!! Nagówek 2-go poziomu (tytu rozdziau)
!!! Nagówek 3-go poziomu (tytu podrozdziau)
!!!! Nagówek 4-go poziomu (tytu tematu) ...

Nagówek 1-go poziomu (tytu caoci)

Nagówek 2-go poziomu (tytu rozdziau)

Nagówek 3-go poziomu (tytu podrozdziau)

Nagówek 4-go poziomu (tytu tematu) ...

Wyczenia z interpretacji

Cokolwiek bdzie umieszczone pomidzy [= a =], nie bdzie interpretowane przez PmWiki. To daje moliwo wyczenia interpretacji znaczników formatowania, i neutralizowania WikiSów, aby nie byy linkami (atwiej jest uywa lewego apostrofu (`) przed WikiSowem: `WikiSowo).

Do zrobienia bloku preformatowanego tekstu uywaj znacznika [@...@].

[@
Kod bdzie tutaj: [[PmWiki.PmWiki]]
'$CurrentTime $[by] $AuthorLink: [=$ChangeSummary=]'; #wanie ten kod
@]
Kod bdzie tutaj: [[PmWiki.PmWiki]]
'$CurrentTime $[by] $AuthorLink: [=$ChangeSummary=]'; #wanie ten kod

Uycie [= =] moe te by uyteczne wewntrz innych struktur Wiki, gdy pozwala wcza przejcie do nowej linii do wartoci tekstowej. Przykad poniej pokazuje, jak wczy wieloliniow warto w ukryte pole formy.

(:input hidden message "[=Linia1
Linia2=]":)

Znaki specjalne

Tabele

Tabele robi si umieszczajc ich komórki midzy '||'. Komórka ze spacjami z obu stron bdzie wycentrowana; ze spacjami z lewej - dosunita w prawo; kada inna - dosunita w lewo. Pusta komórka (bez choby spacji) spowoduje, e poprzednia rozcignie si na dodatkow kolumn (nie ma jak zrobi komórek rozcignitych w pionie). Linia zaczynajca si od '||' podaje atrybuty dla tabel poniej niej. Wykrzyknik jako pierwszy znak w komórce uwydatni j - to moe by uyte do zrobienia nagówka tabeli.

||border=1 width=50%
||!Przykad||!Nagówka||!Tabeli||
||!Lewa || rodek || Prawa||
||A    ||! a B  ||   C||
||    || jedno- ||   ||
||    || wielo-kolumnowa komórka ||||
PrzykadNagówkaTabeli
LewarodekPrawa
Aa BC
 jedno- 
 wielo-kolumnowa komórka

Nie ma tu tego, czego szukasz?

Zobacz MarkupMasterIndex, Tables, Table directives, albo Links.

<< | DocumentationIndex | >>

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 04:36 PM