SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

Strona zawiera polskie wersje polece systemu PmWiki w formacie UTF-8. Zobacz dalej, aby przeczyta instrukcje instalacji.

 
 ### Locale identifier, e.g. 'de' or 'cs_CZ.ISO-8859-2'
 'Locale' => 'pl',
 ### Time format, e.g. '%Y-%m-%d %H:%M EET'
 'TimeFmt' => '%d.%m.%Y, %H:%M',

 ### Standard layout strings
 'View' => 'Wywietl',
 'Edit' => 'Edytuj',
 'History' => 'Historia zmian',
 'Attach' => 'Zacz',
 'Print' => 'Wydrukuj',
 'Backlinks' => '',
 'Login' => '',
 'Logout' => '',
 'Recent Changes' => 'Ostatnie zmiany',
 'Search' => 'Wyszukaj',
 'Page last modified on {$LastModified}' => 'Data ostatniej modyfikacji: {$LastModified}',
 'Go' => 'Przejd',
 'All Recent Changes' => 'Wszystkie ostatnie zmiany', 
 # access keys
 # 'ak_view' => '',
 # 'ak_edit' => 'e',
 # 'ak_history' => 'h',
 # 'ak_attach' => '',
 # 'ak_print' => '',
 # 'ak_backlinks' => '',
 # 'ak_logout' => '',
 # 'ak_recentchanges' => 'c',

 ### PageTitle/LinkText technical pages (for full list see page Localization.Localization)
 'RecentChanges' => 'Ostatnie zmiany',
 'AllRecentChanges' => 'Wszystkie ostatnie zmiany',
 'GroupHeader' => '',
 'GroupFooter' => '',
 'SideBar' => '',
 'GroupAttributes' => '',

 ### Print layout strings
 'From $WikiTitle' => '',
 'Retrieved from {$PageUrl}' => '',

 ### Page locations
 '{$SiteGroup}/EditQuickReference' => '',
 '{$SiteGroup}/UploadQuickReference' => '',
 '{$SiteGroup}/Search' => 'PmWikiPl/Szukaj',
 '{$SiteGroup}.PageNotFound' => '',

 ### Browse page strings
 'redirected from' => 'przekierowano z:',

 ### Edit page strings
 'Editing {*$FullName}' => 'Edycja strony {*$FullName}',
 'Save' => 'Zapisz', 
 'Save and edit' => 'Zapisz i kontynuuj edycj',
 'Publish' => '',
 'Save draft' => '',
 'Save draft and edit' => '',
 'Preview' => 'Podgld',
 'Cancel' => 'Anuluj',
 'Reset' => 'Przywró',
 'Author' => 'Autor',
 'An author name is required.' => 'Wymagane jest podanie autora.',
 'Summary' => 'Opis zmian',
 'This is a minor edit' => 'Wprowadzono tylko drobne zmiany',
 'Preview {*$FullName}' => 'Podgld strony {*$FullName}',
 'End of preview -- remember to save' => 'Koniec podgldu - nie zapomnij zapisa zmian',
 'Page is unsaved' => 'Strona nie zostaa zapisana',
 'Top' => 'Na gór',
 # access keys
 # 'ak_save' => 's',
 # 'ak_saveedit' => 'u',
 # 'ak_preview' => 'p',
 # 'ak_savedraft' => 'd',
 # 'ak_textedit' => ',',
 # 'e_rows' => '23',
 # 'e_cols' => '60',

 ### Page history strings
 '{$FullName} History' => 'Historia zmian strony {$FullName}',
 'Show minor edits' => 'Wywietl drobne zmiany',
 'Hide minor edits' => 'Ukryj drobne zmiany',
 'Show changes to markup' => 'Wywietl zmiany znaczników',
 'Show changes to output' => 'Wywietl zmiany wygldu',
 'by' => 'wprowadzi',
 'Restore' => 'Przywró',
 'Added line $DiffLines:' => 'Dodano lini $DiffLines:',
 'Added lines $DiffLines:' => 'Dodano linie $DiffLines:',
 'Changed line $DiffLines from:' => 'Zmieniono lini $DiffLines z:',
 'Changed lines $DiffLines from:' => 'Zmieniono linie $DiffLines z:',
 'Deleted line $DiffLines:' => 'Usunito lini $DiffLines:',
 'Deleted lines $DiffLines:' => 'Usunito linie $DiffLines:',
 'to:' => 'na:',

 ### Page attribute strings
 'Attributes' => 'Ustawienia',
 '{$FullName} Attributes' => 'Ustawienia strony {$FullName}',
 'Set new read password:' => 'Podaj nowe haso uprawniajce do odczytu:',
 'Set new edit password:' => 'Podaj nowe haso uprawniajce do edycji:',
 'Set new attribute password:' => 'Podaj nowe haso uprawniajce do zmiany ustawie:',
 'Set new publish password:' => '',
 'Set new upload password:' => 'Podaj nowe haso uprawniajce do wysyania plików:', 
 '(set by $PWSource)' => '(ustaw przez $PWSource)',
 '(using $PWCascade password)' => 'uywanie hasa $PWCascade',
 '(protected)' => '',
 'EnterAttributes' => "Enter new attributes for this page below. Leaving a field blank will leave the attribute unchanged. To clear an attribute, enter 'clear'.",
 'The page has an "attr" attribute and cannot be deleted.' => '',

 ## Authorization strings
 'Name' => 'Nazwa',
 'Password' => 'Haso',
 'Password required' => 'Wymagane jest haso',
 'Name/password not recognized' => 'Nie rozpoznano nazwy/hasa',

 ### Search strings
 'Search Results' => 'Wyniki wyszukiwa',
 'SearchFor' => 'Wynik poszukiwania frazy <em>$Needle</em>',
 'SearchFound' => 'Przeszukano $MatchSearched stron. Poszukiwan fraz znaleziono na $MatchCount stronach(-nie).',

 ### Upload strings
 'Attachments for' => 'Zaczniki do strony',
 'File to upload:' => 'Wysyany plik:',
 'Name attachment as:' => 'Nazwij zacznik jako:',
 'Upload' => 'Wylij',
 'Uploads' => 'Zaczniki',
 'ULsuccess' => 'wysano poprawnie',
 'ULbadname' => 'za nazwa pliku',
 'ULbadtype' => "nie wolno wysya plików o rozszerzeniu '$upext'",
 'ULtoobig' => 'serwer WWW nie pozwala wysya tak duych plików',
 'ULtoobigext' => "wysyane pliki '$upext' nie mog by dusze ni $upmax bajtów",
 'ULpartial' => 'wysano tylko fragment pliku',
 'ULnofile' => 'nie wysano pliku',
 'ULexists' => 'plik o tej nazwie ju istnieje',
 'ULpquota' => 'przekroczono limit miejsca dla grupy',
 'ULtquota' => 'przekroczono limit miejsca dla wysyanych plików',

 ### GuiEdit button bar
 'Emphasized' => 'Wyrónienie',
 'Emphasized (italic)' => 'Wyrónienie (kursywa)',
 'Strong' => '',
 'Strong (bold)' => '',
 'Page link' => 'Odnonik do strony',
 'Link to internal page' => 'Odnonik do wewntrznej strony',
 'link text' => 'Tekst odnonika',
 'Link to external page' => 'Odnonik do zewntrznej strony',
 'file.ext' => 'plik.rozszerzenie',
 'Attach file' => 'Zacz plik',
 'Big text' => 'Duy tekst',
 'Small text' => 'May tekst',
 'Superscript' => 'Indeks górny',
 'Subscript' => 'Indeks dolny',
 'Heading' => 'Nagówek',
 'Subheading' => '',
 'Center' => 'Wyrodkowanie',
 'Unordered list' => 'Lista nieuporzdkowana',
 'Unordered (bullet) list' => 'Lista nieuporzdkowana (z kropkami)',
 'Ordered list' => 'Lista uporzdkowana',
 'Ordered (numbered) list' => 'Lista uporzdkowana (ponumerowana)',
 'Indented text' => 'Tekst z wciciem',
 'Hanging indent' => '',
 'Horizontal rule' => 'Linia pozioma',
 'Table' => 'Tabela',
 # access keys
 # 'ak_em' => '',
 # 'ak_strong' => '',

 ### Others
 '(approve sites)' => '(zaakceptuj linki)',
 'This post has been blocked by the administrator' => 'Ten post zosta zablokowany przez administratora',
 'Address blocked from posting' => '',
 'Text blocked from posting' => '',
 'Password encryption' => 'Szyfrowanie hasa',
 'EditConflict' => "The page you are editing has been modified since you started editing it. The modifications have been merged into the text below, you may want to verify the results of the merge before pressing save. Conflicts the system couldn't resolve are bracketed by &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; and &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;."
 'EditWarning' => "The page you are editing has been modified since you started editing it. If you continue, your changes will overwrite any changes that others have made.",
 'View changes' => 'Wywietl zmiany',
 '?invalid page name' => '',
 'More information' => '',
 "PmWiki can't process your request" => '',
 'We are sorry for any inconvenience' => '',
 'Return to' => '',

 ### Historical
 'Save as draft' => 'Zapisz jako szkic', 
 'not found' => 'nie znaleziono',
 ## pre-2.1 phrases
 'Page last modified on $LastModified' =>   'Data ostatniej modyfikacji: $LastModified',
 'Editing `{$FullName}' => 'Edycja strony `{$FullName}',
 'Describe $Name here.' => 'Tu moesz doda opis zagadnienia $Name.',
 'Preview `{$FullName}' => 'Podgld strony `{$FullName}',
 '$FullName History' => 'Historia zmian strony $FullName',
 'Page Attributes' => 'Ustawienia strony',
 '$FullName Attributes' => 'Ustawienia strony $FullName',
 'SearchWiki' => 'Wyszukaj', 
 'Printable View' => 'Wersja do druku', 
 'Page History' => 'Historia zmian', 
 'Edit Page' => 'Edytuj stron', 
 'WikiHelp' => 'Pomoc',


Uwagi (Notes)

 • W Pmiki stosowane byo dawniej nietypowe (niezgodne z ISO i chyba niczym w ogóle) oznaczenie polskiej lokalizacji: Po (zamiast Pl) - w tej wersji zamieniem je na poprawne Pl. MateuszCzaplinski?.
  • No có - dostosowaem si do konwencji, która bya wykorzystywana w PmWiki1.0. Osobicie po bardziej kojarzyo mi si z Portugali. Mi te Pl bardziej pasuje. Wojtek
  • Uwaajcie - PO jest uywane zamiast PL na przykad w Apache, wydaje mi si, e ma to zwizek ze skryptami Perl (rozszerzenie .pl). M
   • O, ciekawe! Warto wiedzie. Ale co do uwaania, to chyba nie ma si czym przejmowa, bo nie widz, jak oznaczenie z Apacha miaoby tu by przenoszone. Chyba, eby moe kto chcia jako automatycznie sobie sam co przenosi; no to wtedy owszem. Pzdr! Btw, ciekawe, czy si doczekamy, eby dokumentacja PmWikiPl si rozrosa? :) MateuszCzaplinski?
 • W mojej prywatnej instalacji nie ma na razie adnych problemów z automatyczn kapitalizacj polskich liter w UTF-8 (a byy w dotychczasowej wersji ISO-8859-2) - MateuszCzaplinski?. Test: ów azi ledzc m?

Zobacz te http://www.pmwiki.org/wiki/PmWikiPl/PmWikiPl

Autorzy (Contributors)

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on January 15, 2022, at 04:41 PM