SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

(redirected from PmWikiPl.Search)

Wyszukiwanie wicej ni jednego sowa znajdzie strony, które zawieraj wszystkie z podanych sów. W celu szukania fragmentów zdania naley uy cudzysowów - np. "Litwo, ojczyzno moja". Cudzysowów naley uywa równie wtedy, gdy chce si szuka tekstu zawierajcego znaki interpunkcyjne lub inne znaki specjalne.

By ograniczy wyszukiwanie do jednej grupy, przed wpisywanym tekstem naley doda nazw grupy, a po niej znak ukonika - np. "Poezja/". By wywietli wszystkie strony witryny naley poda pojedynczy ukonik jako cay tekst wyszukiwania.

Przykady wyszukiwania

Wpisz:a znajdziesz strony zawierajce:
Ala Kotoba sowa: 'Ala' i 'kot'
"Ala Kot"wyraenie 'Ala Kot'
Poezja/Ala'Ala' w grupie Poezja
"Poezja/Ala"wyraenie "Poezja/Ala", w dowolnej grupie
Ala -Kot'Ala', lecz nie zawierajce 'Kot'
osoby -"Ala Kot"'osoby', lecz nie zawierajce wyraenia 'Ala Kot'
Ala "-Kot"sowa 'Ala' oraz '-Kot'
Ala - Kotsowa 'Ala', '-' oraz 'Kot'
"Kot:"sowo 'Kot', a za nim dwukropek

Niektóre znaki specjalne musz by ujte w cudzysowy. Nale do nich: dwukropek (:), znak równoci (=), apostrof (') i cudzysów (").

Dostpne s take pewne dodatkowe opcje wyszukiwania, opisane na stronie DyrektywaPagelist?.

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 04:36 PM