SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

authors (basic)

Základy Wiki styl

Wiki styly umožují mnit barvu a jiné vlastnosti obsahu stránek. Wiki styly se zapisují uzavené znaménky procent, tedy %red% nebo %bgcolor=blue%.

Základní použití styl je pro zmnu atribut textu jako je barva textu, barva pozadí, font písma. PmWiki definuje nkolik styl pro zmnu barev %black%, %white%, %red%, %yellow%, %blue%, %gray%, %silver%, %maroon%, %green%, %navy%, and %purple%.

Košík obsahuje %red% tešn, %blue% borvky, %purple% mango, %green% limetky, %% a další.

Košík obsahuje tešn, borvky, mango, limetky, a další.

Pro další barvy mimo tyto základní použijte wikistyl %color=...%. (Poznámka: RGB barvy (#rrggbb) vždy udávejte malými písmeny, abyste zamezili chybné interpretaci jako Wiki Slova?).

I'd like to have some %color=#ff7f00% tangerines%%, too!

I'd like to have some tangerines, too!

Pro zmnu pozadí použijte wikistyl %bgcolor=...%:

Tato vta obsahuje %bgcolor=green yellow% žlutý text na zeleném pozadí.

Tato vta obsahuje žlutý text na zeleném pozadí.

See Wiki Style Colors for more color help.

Rozsah platnosti

Wikistyly je možné definovat s ureným rozsahem. Bez urení rozsahu je styl aplikován na jakýkoli následující text až do konce odstavce nebo do použití jiného stylu. Zahrnutím definice rozsahu je možno urit použití stylu na celý odstavec (%p ...%), na celý seznam (%list ...%), na položku uvnit seznamu (%item ...%), nebo na celý blok block ? (%block ...%). Tyto rozsahy jsou peddefinovanými zkratkami pro atribut "apply=", popsaném níže.

%p bgcolor=#ffeeee% Použití wikistylu, který zaíná na prvním ádku odstavce a je použit až do konce, pestože %blue% je zde následn použitý jiný styl%%, který by jinak zpsobil ukonení jeho platnosti .

Použití wikistylu, který zaíná na prvním ádku odstavce a je použit až do konce, pestože je zde následn použitý jiný styl, který by jinak zpsobil ukonení jeho platnosti .

Pro oznaení velkého úseku textu použijte znaku>>style<<; jí definovaný styl bude platit až do ukonení znakou >><<.

>>blue font-style:italic bgcolor=#ffffcc<<
Vše od tohoto ádku bude modrou kurzívou,

To zahrnuje
  pevn formátovaný text
* seznamy
-> odsazené položky
>><<

Vše od tohoto ádku bude modrou kurzívou,

To zahrnuje

  pevn formátovaný text
 • seznamy
odsazené položky

Znaka(:div style:) plní ve vtšin pípad stejnou funkci jako >>style<<, ale informace je umístna do atributu style=""

(:div style="font-style:italic; border:1px solid blue; background-color:#ffffcc; color:green":)
Vše od tohoto ádku je zelenou kurzívou,

Zahrnuje to
  pevn formátovaný text
* seznamy
-> odsazené položky
(:divend:)

Vše od tohoto ádku je zelenou kurzívou,

Zahrnuje to

  pevn formátovaný text
 • seznamy
odsazené položky

Atributy

Ve specifikaci wikystyl jsou zahrnuty následující atributy:

  ------------ CSS -------------     --HTML--
  color        bgcolor       class 
  background-color  margin       id
  text-align     padding       hspace
  text-decoration   border       vspace
  font-size      float        target
  font-family     list-style     rel
  font-weight     width*       accesskey
  font-style     height*       value
  display

  Speciální: define, apply

Atributy prvních dvou sloupc odpovídají cascading style sheet (CSS) vlastnostem stejného jména. Atributy tetího sloupce je možné aplikovat pouze na vybrané položky:

 • class= a id= piazuje CSS tídu nebo identifikuje HTML element
 • target=name otevírá odkaz v rámu "name"
 • rel=name in a link identifies the relationship of a target page
 • accesskey=x piazuje 'x' jako klávesovou zkratku pro následující odkaz
 • value=9 nastavuje poet položek uspoádaného seznamu

* Atributy width a height jsou vylenny pro tag obrázk <img .../>. Pi použití bez parametru "apply=" urují výšku a šíku njakého obrázku <img ... /> který následuje. Jinak nastavují 'width:' a 'height:' vlastnosti stylovaného elementu.

Použití wikistyl na bloky?

Normáln se wikistyly použijí na úsek textu, ale atribut apply= umožuje rozšíit úinnost stylu na další prvky. Peddefinované hodnoty apply= jsou:

apply=imgpoužije se na jakýkoli následující obrázek 
apply=ppoužije se na souasný odstavec*
apply=prepoužije se na souasný pevn formátovaný text 
apply=listna seznam*
apply=itemna položku seznamu*
apply=divna odstavec div 
apply=blockpoužije styly na aktuální blok,
a se jedná o odstavec, seznam, položku seznamu, heading nebo division.
*

Oznaené hvzdikou mají definované také zkratky, tedy %p color=blue% má stejný význam jako %apply=p color=blue%, a %list ROMAN% se shoduje s %apply=list list-style=upper-roman%.

Nkteré zkratky wikistyl v sob zahrnují atribut apply=, jako %right% je zkratka pro %text-align=right apply=block%.

Použití wikistylu se projeví pouze pokud je použit v první ádce úseku, který má být formátován; jinými slovy použití wikistylu na tetím ádku odstavce nemže zmnit jeho barvu textu:

zde je odstavec textu
a pokud se pokusíme
použít wikistyl %apply=p color=blue% 
a zmnit barvu textu, 
neuspjeme, nebo zmna je zaznamenána až po
zaátku odstavce.

zde je odstavec textu a pokud se pokusíme použít wikistyl a zmnit barvu textu, neuspjeme, nebo zmna je zaznamenána až po zaátku odstavce.

Naopak, tento %p color=red% odstavec
''bude'' ervený, nebo blokový styl
byl použit již v prvním ádku.

Naopak, tento odstavec bude ervený, nebo blokový styl byl použit již v prvním ádku.

* Toto je seznam
* %list red% Oops, pozd na ovlivnní seznamu!
 • Toto je seznam
 • Oops, pozd na ovlivnní seznamu!

Povolení stylování

Styly neuvedené výše mže PMWiki Adminstrator povolit zmnou souboru local/config.php. Pro povolení atributu"line-height" pidá ádku:

  $WikiStyleCSS[] = 'line-height';

to the local/config.php file.

Uživatelské styly

Atribut define= umožní propojit zkratku s jakýmkoli wikistylem, zárove mže být použit pro definování dalšího wikistylu.

%define=box block bgcolor=#ddddff border="2px dotted blue"%

%box% [@
$ echo "Hello world"
Hello World
$ exit
@]

%box font-weight=bold color=green% [@
$ echo "I said, HELLO"
@]
$ echo "Hello world"
Hello World
$ exit
$ echo "I said, HELLO"

Tip: Je vhodné umístit uživatelskou definici styl do stránky Group Header?, ímž se stane platná pro všechny stránky skupiny. Nebo wiki administrator? mže peddefinovat styly, local customization? (viz Custom Wiki Styles?).

Tip: Dobrým zvykem je také stylování podle významu textu. Pokud budete chtít napíklad zobrazovat dležitá sdlení na vašich stránkách zelen, definujte %define=dulezite green% a používejte v dokumentech %dulezite% namísto %green%. Až se vám pozdji zelená znelíbí, bude výrazn jednodušší zmnit (jednu) definici stylu než všechny výskyty %green% celého webu.

Tip: Jakýkoli nedefinovaný WikiStyl je automaticky uchopen jako odkaz na tídu, tedy %pre% je shodné s %class=pre%.

Peddefinované styly

PmWiki definuje následující styly.

 • Barva textu: black, white, red, yellow, blue, gray, silver, maroon, green, navy, purple (shortcut for %color=...%)
 • Zarovnání textu: %center% and %right%
 • Obrázky a objekty
  • Plovoucí vlevo i vpravo: %rfloat% and %lfloat%
  • Rámce: %frame%, %rframe%, and %lframe%
  • Nastavení jako miniatura: %thumb%
 • Otevení odkazu v novém okn: %newwin% (shortcut for %target=_blank%)
 • Komentáe: %comment% (shortcut for %display=none%)
 • Seznamy: %decimal%, %roman%@, [@%ROMAN%, %alpha%, %ALPHA% (viz také Cookbook:OutlineLists)

Píklady

Píklady Wiki styl obsahuje adu píklad použití wikistyl na stránkách.

Známé problémy

 • Procenta zapisovaná v definici styl (like: %block width=50% %) je nutno zapisovat "pct" místo "%".

Odkazy

<< Tabulkové direktivy | Index dokumentace | Píklady WikiStyl >>

Nkteré barvy mi nefungují - napíklad %color=#AAAAAA% se zobrazí, ale %color=#AA3333% nefunguje; kde je chyba?

Používejte malá písmena pro zápis hex barevných kód, jinak dochází ke konfliktm s WikiWord?.

why is a color word not a class class, eg

(:div class="frame green" style="font-size:smaller":)
This text should be small, green, and surrounded by a frame
(:divend:)

This text should be small, green, and surrounded by a frame

why does this not work?

(:div class="blue rframe" style="font-size:smaller":)
This text should be small, blue, and surrounded by a right floated frame
(:divend:)

This text should be small, blue, and surrounded by a right floated frame

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 03:29 PM