SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

Viz také Wiki Styly Plus a wiki styly a barvy.

PmWiki používá WikiStyly pro nastavení barvy textu a jiných atribut.

Style je specifikován párem znak procenta % a ovlivuje text následující za touto znakou:

Tento text je %color=red% ervený, %color=blue% modrý, %% a normální (erný).

Tento text je ervený, modrý, a normální (erný).

Existuje velký poet použitelných vlastností, které je možno stylem ovlivnit, pevzaté pedevším z HTML a CSS. Ator sám mže definovat pro jednotlivé styly (obsahující rozvleklé popisy formátování, barev atp.) jejich název (v anglické dokumentaci zkratku), což usnadní jejich opakované použití. Piazení jména se provádí pomocí vlastnostidefine=. Napíklad pro definici stylu %red% je možno zapsat:

%color=red define=mystyle%
Zde je %mystyle% ervený text ovlivnný pomocí pojmenovaného stylu, výše definovaného.

Zde je ervený text ovlivnný pomocí pojmenovaného stylu, výše definovaného.

Názvy styl mohou být kombinovány s jinými styly, s vlastnosti:

%color=red define=lovelyred%
%bgcolor=yellow define=likegrapefruit%

%red% Tento text je ervený, %red bgcolor=#ccc% ervený na šedém pozadí %lovelyred likegrapefruit% a ervený na žlutém pozadí.

Tento text je ervený, ervený na šedém pozadí a ervený na žlutém pozadí.

Vlastnost apply= umožuje lépe definovat prostor ovlivnný stylem. Zápisem apply=block ve stylu zpsobí, že styl bude aplikován na celý blok namísto výhradn následujícího textu:

Tento blok %apply=block bgcolor=yellow% je žlutý, akoli je styl definován až v prostedku stránky. Styl %bgcolor=pink% rovnež uvnit ádku ale bez vymezení platnosti pro celý blok ovlivní pouze vymezený text,%% tak jako pedtím.

Tento blok je žlutý, akoli je styl definován až v prostedku stránky. Styl rovnež uvnit ádku ale bez vymezení platnosti pro celý blok ovlivní pouze vymezený text, tak jako pedtím.

Je tedy možné formátovat celé bloky textu doprava i na sted:

%block text-align=right% Text tohoto odstavce je zarovnán doprava.

%block text-align=center% Text tohoto odstavce je zarovnán na sted.

Text tohoto odstavce je zarovnán doprava.

Text tohoto odstavce je zarovnán na sted.

ves kutenosti PmWiki peddefinuje názvy (zkratky) %right% a %center% je tedy možno výrazn jednodušeji:

%right% Zarovnáno doprava

%center% Zarovnáno na sted.

Zarovnáno doprava

Zarovnáno na sted.

Autoi mohou snadno definovat jejich vlastní styly:

%block bgcolor=#fdf define=Pm%
%center bgcolor=#dfd border='3px dotted green' define=goofy%
%right bgcolor=#ffffcc border='1px dotted red' padding=5px define=rediguana%
%define=strike text-decoration=line-through%

%Pm% Veškerý text na svtle fialovém pozadí je komentá pro "Pm".

%goofy% Toto je text od Goofyho.

%rediguana% toto plácá rediguana.

%goofy%ahoj, jsem %strike%nadšen%% a %strike%potšen%% že jsem vás tu potkal.

Veškerý text na svtle fialovém pozadí je komentá pro "Pm".

Toto je text od Goofyho.

toto plácá rediguana.

ahoj, jsem nadšen a potšen že jsem vás tu potkal.

Styly mohou být použity na všechny typy blok:

* %block bgcolor=yellow% Toto je položka seznamu
* Další položka

* Další položka

# další seznam
 • Toto je položka seznamu
 • Další položka
 • Další položka
 1. další seznam

U seznam jsou nkteré styly již peddefinovány, nyní jsou dostupné %ROMAN%, %roman%, %ALPHA%, a %alpha%. Tyto styly musí být uvedeny u první položky seznamu (možná bude vytvoena alternativní syntaxe pro tyto typy seznam):

# %ROMAN% Top level
## %ALPHA% second-level
## second-level
## second-level
### third-level
### third-level
## second-level
### third-level
#### %alpha% fourth-level
##### %roman% fifth-level
##### fifth-level
#### fourth-level
# top-level
# top-level
 1. Top level
  1. second-level
  2. second-level
  3. second-level
   1. third-level
   2. third-level
  4. second-level
   1. third-level
    1. fourth-level
     1. fifth-level
     2. fifth-level
    2. fourth-level
 2. top-level
 3. top-level

Wiki styly mohou být kombinovány s CSS styly, rpo automatizaci viz Cookbook:OutlineLists.

Q & A

Jak vytvoit blok pevn formátovaného textu?

Použijte nco obdobného (pedpokládaje že chcete tento blok umístit mezi text v nmž jsou wiki znaky a URI rozpoznávány).

>>white-space=pre<<
tento blok je ''pevn formátován'', jsou vidt  všechny  bílé znaky ( mezery,  
konce ádek
Odkazy jako [[wiki styles|wiki styly]] apod. stále fungují.
>><<

tento blok je pevn formátován, jsou vidt všechny bílé znaky ( mezery, konce ádek Odkazy jako wiki styly apod. stále fungují.

Jak vytvoit blok pevn formátovaného textu s barevným pozadím a ohraniením?

Použijte nco podobného (wiki znaky apod. nejsou v tomto úseku rozpoznávány):

%block bgcolor=#f0f9ff border='1px solid gray' padding=5px%[@
ip access-list extended example-acl
remark ** This is an example acl **
deny ip any host 10.0.0.1
permit ip any any
@]
ip access-list extended example-acl
remark ** This is an example acl **
deny ip any host 10.0.0.1
permit ip any any

Jak vytvoit blok textu (obsahující wiki znaky) s barevným pozadím a ohraniením?

>>teal background-color:silver border:'medium dotted green'<<
Hello world
* odrážky
# íla
>><<

Hello world

 • odrážky
 1. íla

<< WikiStyly | Index dokumentace | Wiki styly a barvy >>

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 03:29 PM