SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

PmWiki je navržena pro jednoduchou aktualizaci bez ovlivnní uložených stránek a nastavení. Ve vtšin pípad staí pouze nakopírovat novou verzi pes stávající soubory (tj. pepsat je).

Poznámka pro uživatele PmWiki 1.0 sites: Pechod z verze 1.0.x na 2.0 vyžaduje více inteligence než pouhé pepsání soubor , viz PmWiki:Upgrading From PmWiki 1.

Aktualizace PmWiki:

1. Pette si Poznámky k vydání

Pokud aktualizujete na novou verzi úrovn "major release" (tj. vydání lišící se od pedchozího íslem již na druhém míst nap. z 0.5.27 na 0.6.0), potom si pette pozorn PmWiki:ReleaseNotes(=Poznámky k vydání) než zanete s aktualizací; mohou být nutné zásahy. Pestože od verze 2.0 beta je to opravdu jen pekopírování soubor, neuškodí...

2. Zálohování

Vždy je nutno ped zmnou celou instalaci zazálohovat Zálohování (a obnova). Mžete zkopírovat celou instalaci nebo jen adresá wiki.d/ a jiné lokální (jako config.php, localmap.txt, adresá uploads/ etc.).

3. Stažení a rozbalení archivu

Stáhnte si zvolenou verzi z PmWiki:download stránky.

Rozvalte tar archive tar -xvzf tgzfile, piemž tgzfile je stažený soubor; tím vytvoíte pmwiki-x.y.z adresá s novou verzí softwaru.

4. Kopírování

Pepište tmito soubory vaší stávající instalaci. Napíklad pokud máte nainstalovanou PmWiki v adresái pmwiki, provedete tento píkaz:

cp -a pmwiki-x.y.z/. pmwiki

Note that BSD systems will not have the -a option as a command-line argument for cp, but that's okay, since it's just shorthand for cp -dpR, so use that instead of -a.

Na nkterých FreeBSD serverech a Mac OS X je teba použít

cp -Rpv pmwiki-x.y.z/. pmwiki

5. Aktualizovat pizpsobení a recepty z kuchaky

Vyjma místních pizpsobení a použitých recept z kuchaky je hotovo.

Stránka PmWiki:Site Analyzer zobrazí možné aktualizace recept.

Jestliže jste svá pizpsobení nerealizovali v souborech pmwiki.php a skriptech v adresái scripts/, vaše instalace by mla být pln funkní. (Zmny zmínných soubor nejsou doporueny.

(Místní pizpsobení? je teba provádt v local/config.php, pub/css, apub/skins/yourskinname)

Poznámka: Další tipy naleznete na stránce PmWiki:Troubleshooting.

<< Úvodní nastavení | Index dokumentace | Administrace nahrávání pílohistration? >>

Jak urím íslo mnou používané verze PmWiki?

viz version? - .

Jak vyzkoušet novou verzi bez zmny stávající instalace užívané návštvníky?

Nejjednodušší je nainstalovat novou wiki do oddleného adresáe a pro novou instalaci vložit do souboru local/config.php:


    $WikiLibDirs = array(&$WikiDir,
      new PageStore('/path/to/existing/wiki.d/{$FullName}'),
      new PageStore('wikilib.d/{$FullName}'));

Tak mžete vyzkoušet novou verzi bez ovlivnní stávající i rizika zmny stránek. (Samozejm všechny recepty a pizpsobení musíte zkopírovat/nainstalovat do nové verze run). (Pozn. pekl - omlouvám se ale nejsem si jist zda je tento odstavec peložen korektn (abyste mn netrhali hlavu:), není mi to jasné)

Po vyzkoušení pak aktualizujete.

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 03:29 PM