SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

authors (basic)

Tato stránka poskytuje podrobnjší popis asto používaných znakovacích pravidel (píkaz) dostupných v PmWiki. Je jednoduché vytvoit a udržovat stránky bez použití znakovacích pravidel popsaných dále, ale když je nkdy budete potebovat, jsou zde. Na pokusy s pravidly použijte, prosím, stránku Sandbox neboli Pískovišt.


Odstavce

 • Neodsazujte odstavce.
 • Slova zalamujte a zadávejte jak potebujete.
 • Použijte prázdný ádek jako zaátek nového odstavce.
 • Použijte \ (jedno zptné lomítko) na konci ádky pro pipojení následující ádky ke stávající.
 • Použijte \\ (dv zptná lomítka) na konci ádky pro vynucené odádkování,
  ale ponechání stávajícího prostedí (nap. pro odádkování v seznamu).
 • ádky odsazené jednou nebo více mezerami (nebo tabulátorem) se zobrazí písmem pevné šíky.

Odsazené odstavce (citace)

Šipky (->) na zaátku odstavce se používají pro jeho odsazení. Více pomlek na zaátku (--->) zpsobí vtší odsazení odstavce.

->Four score and seven years ago our fathers placed upon this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal.
Four score and seven years ago our fathers placed upon this continent a new nation, conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal.

Seznam s odrážkami

Seznam s odrážkami vytvoíte hvzdikou umístnou na zaátku ádky. Více hvzdiek zpsobí vtší zanoení odrážky:

* Položka první úrovn
** Položka druhé úrovn
** Další položka druhé úrovn
* Další položka první úrovn
 • Položka první úrovn
  • Položka druhé úrovn
  • Další položka druhé úrovn
 • Další položka první úrovn

Vodorovná oddlovací ára

tyi nebo více pomlek (----) na zaátku ádky vytvoí vodorovnou oddlovací áru.

----


ez písma (zvýraznní)

 • Použijte dva apostrofy (''), nap., dva apostrofy, pro kurzívu (kurzíva)
 • Použijte ti apostrofy ('''), nap. ti apostrofy, pro tuné (tuné)
 • Použijte pt apostrof ('''''), nap. pt apostrof, pro tunou kurzívu (tuná kurzíva)
 • Použijte dva zavináe (@@) pro písmo pevné šíky
 • Použijte [+...+] pro vtší text a [-...-] pro menší text
 • Zvýraznní mže být použito vícekrát na ádku, ale nemže mnit ez textu ve více odstavcích (nap., nemžete vložit konec odstavce v oznaeném tuném textu - rozdlit takovýto text).

Další zvýraznní

 • normální '+velký+', '-malý-', '^horní^', '_dolní_', {+podtržené+}, {-peškrtnuté-}.
  normální velký , malý , horní , dolní , podtržené , peškrtnuté.
 • Použijte znak (`),nap. `WikiWord WikiWord pro zabránní automatického vytvoení Wiki odkazu

Podívejte se na WikiStyles pro pokroilé formátovací píkazy.


Odkazy

 • Slova a slovní spojení vložte do dvojitých hranatých závorek (nap., [[text formatting rules]]) pro vytvoení odkazu na jinou stránku této wiki.
 • Slova s velkým poátením písmenem spojená dohromady (nap., WikiWords?) se používají pro vytvoení odkazu na jinou stránku této wiki bez nutnosti použít dvojitých hranatých závorek.
 • Adresy URLs zaínající "http:", "ftp:", "gopher:", "mailto:" nebo "news:" vytvoí odkaz automaticky, jako nap. http://www.pmichaud.com/toast.
 • Adresy URLs konící píponou .gif, .jpg nebo .png jsou zobrazeny jako obrázek na stránce.
 • Odkazy s libovolným textem mohou být vytvoeny jedním ze dvou zpsob [[cíl | text]] nebo [[text -> cíl]]. Text mže být an image URL, in which case the image becomes the link to the remote url or WikiWord.
 • [[#Kotva]] kotvy, na které se potebujete odkázat ze stránky vytvoíte nap. takto [[#Odstavce]] a použijete je takto [[TextFormattingRules#Odstavce]] - TextFormattingRules#Odstavce.

Nadpisy

Nadpisy jsou vytvoeny umístním vykiníku (!) na zaátku ádky. Více vykiník uruje úrove nadpisu. Napíklad,

! Nadpis 1. úrovn 
!! Nadpis 2. úrovn 
!!! Nadpis 3. úrovn 
!!!! Nadpis 4. úrovn 

Nadpis 1. úrovn

Nadpis 2. úrovn

Nadpis 3. úrovn

Nadpis 4. úrovn


ídící kódy

Cokoliv umístné mezi [= a =] není zkoumáno PmWiki/PmWiki. To umožuje snadno vytváet WikiSlova, která nejsou odkazem a vypnout zpracování speciálních znakovacích pravidel. Znaky [= a =] mohou obalovat více ádek. Napíklad, mezera[= na zaátku ádky zpsobí, že text do následujícího =] bude zobrazen písmem pevné šíky a nebude zkoumán PmWiki/PmWiki (užitené pro výpisy program).


íslovaný seznam

íslovaný seznam vytvoíte umístním dvojkížku (#) na zaátku ádky.

# Pipravte experiment
## Rozbalte pop-tart
## Vložte pop-tart do tousteru
# Zante péct pop-tart
# Držte se stranou
 1. Pipravte experiment
  1. Rozbalte pop-tart
  2. Vložte pop-tart do tousteru
 2. Zante péct pop-tart
 3. Držte se stranou

Seznam pojm

Seznam pojm je vytvoen umístním dvojteek na zaátku ádky:

:pojem:definice pojmu
::pojem na druhé úrovni:definice pojmu na druhé úrovni
pojem
definice pojmu
pojem na druhé úrovni
definice pojmu na druhé úrovni

Tabulky

Tabulky vytvoíte uzavením polí mezi dv svislé áry '||'. Pole zaínající a konící mezerou jsou vystedna; pole zaínající mezerou jsou zarovnána vpravo; v ostatních pípadech jsou pole jsou zarovnána vlevo. Prázdné pole (bez mezer) zpsobí spojení s následujícím sloupcem (v souasné dob nelze spojit více ádek). ádek zaínající '||' uruje atributy následující tabulky. '!' jako první znak v poli zpsobí jeho zvýraznní a mže být použit pro hlaviku tabulky.

||align=center border=1 width=50%
||!Tabulka||!Hlavika||!Píklad||
||!Vlevo  || Sted || Vpravo||
||A    ||!  B  ||   C||
||    || jeden záznam ||   ||
||    || spojená pole ||||
TabulkaHlavikaPíklad
VlevoStedVpravo
ABC
 jeden záznam 
 spojená pole

Nenašli jste tu, co jste hledali?

Prostudujte MarkupMasterIndex, SimpleTables, SimpleTables2, AdvancedTables, nebo Links

<< | PmWiki.DocumentationIndex | >>

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 03:29 PM