SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

authors (advanced) Syntaxe {(...)} "znakového výrazu" umožuje používat adu funkcí pro práci s etzcem a jeho formátování v rámci bžné editace obsahu stránky. Definované operace jsou substr, ftime, strlen, rand, toupper, tolower, ucfirst, ucwords, pagename, a asspaced.

Znakové výrazy (Markup Expressions byly implementovány od PmWiki 2.2.0-beta43).

substr

Markup expression "substr" extrahuje ást etzce. První parametr je zpracovávaný etzec, druhý parametr je index prvního vybíraného písmene a tetí parametr uruje poet písmen od prvního vybíraného písmene (písmena jsou v etzci indexována od nuly).

 {(substr "PmWiki" 2 3)}
 {(substr "PmWiki" 2)}
 {(substr "PmWiki" 0 1)}
 Wik
 Wiki
 P

ftime

"Ftime" expressions se používají pro formátování data a asu. Základní podoba je:

{(ftime "fmt" "when")}
{(ftime fmt="fmt" when="when")}

kde fmt je formátovací etzec, v nm mžeme použít znaky se speciálním významem, when je as, který bude formátován. Parametry je možno voliteln zapisovat "fmt=" and "when=".

Píklady:

 {(ftime fmt="%F %H:%M")}
 {(ftime %Y)}
 {(ftime fmt=%F)}
 {(ftime yesterday)}
 {(ftime when=tomorrow)}
 {(ftime %F yesterday)}
 {(ftime week %F)}
 {(ftime fmt=%F month)}
 2023-11-28 14:33
 2023
 2023-11-28
 November 27, 2023, at 12:00 AM
 November 29, 2023, at 12:00 AM
 2023-11-27
 2023-11-28
 2023-11-28

Parametr fmt se zapisuje bu "fmt=", nebo zápisem kterému pedchází '%', i jinak dle nastavení. Význam znak pro formátování asových údaj vychází z jazyka PHP a je popsán na http://www.php.net/strftime. Píklady základních znak:

   %F        # ISO-8601 datum   "2023-11-28"
   %H:%M:%S     # as jako hh:mm:ss  "14:33:54"
   %m/%d/%Y     # datum jako mm/dd/yyyy "11/28/2023"
   "%A, %B %d, %Y"  # slovn      "Tuesday, November 28, 2023"

Parametr when pijímá adu rzných formát data. Zapisuje se bu "when=", nebo jako parametr následující parametru formátování asu. Pár píklad

  2007-04-11      # ISO-8601 datum
  20070411       # data bez dvojteek, pomlek i teek
  2007-03        # msíce
  @1176304315      # Unix timestamp (vteiny uplynulé od 1-Jan-1970 00:00 UTC)
  now          # aktuální as
  today         # today @ 00:00:00
  yesterday       # yesterday @ 00:00:00
  "next Monday"     # relative dates
  "last Thursday"    # relative dates
  "-3 days"       # ped temi dny
  "+2 weeks"      # za dva týdny

U parametru when se užívá pro pevod data funkce jazyka PHP strtotime do GNU formátu; která pijímá fráze definované pouze v anglitin (tj. není možný zápis "when=dnes..").

Promnná $FTimeFmt umožuje zmnit výchozí formát data této funkce. Výchozí hodnota $FTimeFmt je $TimeFmt.

strlen

Expression "strlen" vrací délku etzce. První parametr je analyzovaný etzec.

 {(strlen "{$:Summary}")}
 37

rand

Expression "rand" vrací náhodné íslo (integer). První parametr je dolní mez , druhý parametr uruje horní mez generátoru náhodných ísel. Pi použití bbez parametr, vrací íslo mezi 0 a RAND MAX. Píklad: pro náhodné íslo mezi 5 a 15 (vetn) zapišt rand (5, 15).

 {(rand)}
 578586846

toupper / tolower

Expression "toupper" a "tolower" konvertuje atzec na velká i malá písmena. První parametr je výchozí etzec.

 {(toupper "{$:Summary}")}
 {(tolower "{$:Summary}")}
 ZNAKOVÉ VÝRAZY (MARKUP EXPRESSIONS) 
 znakové výrazy (markup expressions) 

ucfirst

Expression "ucfirst" konvertuje první písmeno etzce na velké. Parametrem je výchozí etzec.

 {(ucfirst "{$:Summary}")}
 Znakové výrazy (Markup expressions) 

ucwords

Expresssion "ucwords" konvertuje první písmena všech slov ve výchozím etzci, který je také jediným parametrem.

 {(ucwords "{$:Summary}")}
 Znakové Výrazy (Markup Expressions) 

pagename

Expression "pagename" vytvoí název stránky z etzce jediného parametru. (nejedná se o odkaz, text je neaktivní).

asspaced

The "asspaced" expression rozloží wikislovo na jednotlivé slova. Parametrem je etzec.

Vnoování funkcí

Markup expression(znakové výrazy, textové funkce..) mohou být vzájemn vnoeny:

 {(tolower (substr "Hello World" 2))}
 llo world

Poznámky

 • Nkteré z funkcí pro práci s etzcem mohou pracovat chybn na znacích kodování UTF-8 a na escape(speciálních) znacích.
 • Znaka ftime nepracuje s nkterými ISO 8601 daty jako: {(ftime fmt="%m/%d/%Y @ %H:%M:%S" when="20070626T2400")} poté vrací: 06/27/2007/00:00:00. Zadáme-li zobrazit pouze samotný as:: {(ftime fmt="%H:%M:%S" when="20070626T2400")} poté vrací: 00:00:00 (pmwiki version: pmwiki-2.3.12)

Viz také

<< Promnné pro stránku | Index dokumentace | Soubžná editace >>

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 03:29 PM