SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

administrátoi (základní) Jakmile máte na svém serveru fungující instalaci PmWiki (viz Instalace?), mžete ho pizpsobit pro svoje konkrétní poteby.

Vtšina konfiguraních pokyn je uložena v souboru local/config.php. Nkterá nastavení naleznete na speciálních stránkách ve skupinSite, jako napíklad Site.SideBar menu.

Lokální konfiguraní soubor (local/config.php)

Pi první instalaci PmWiki soubor local/config.php neexistuje. Zkopírujte soubor sample-config.php (v adresái docs/) do local/config.php a použijte ho jako výchozí bod. Mohli byste vytvoit i prázdný local/config.php, ale sample-config.php usnadní a pedevším urychlí práci.

Toto je jednoduchý soubor config.php:

<?php if (!defined('PmWiki')) exit();
$WikiTitle = "Stránky pátel medvídka Brumly";
$PageLogoUrl = "http://www.example.com/mojelogo.gif";

$DefaultPasswords['admin'] = crypt('nejtajnejsi');

$EnableUpload = 1;
$DefaultPasswords['upload'] = crypt('tajne');

putenv("TZ=EST5EDT");
$TimeFmt = '%B %d, %Y, at %I:%M %p EST';

Všimnte si, že config.php zaína s <?php . Koncová PHP znaka (tag) ?> je volitelná, a mže být vynechána pro zlepšení kompatibility nkterých OS. Ujistte se, že v souboru nejsou žádné prázdné ádky i mezery ped<?php nebo za jakýmkoli uzavíracím ?>, jinak mže dojít k výpisu chybových hlášení na zaátku vašich wiki stránek.

Výše uvedený soubor config.php nastaví hodnotu vašich promnných používaných v PmWiki:

  • Promnná $WikiTitle obsahuje název vašich stránek, který se objeví v titulku webového prohlížee.
  • Promnná $PageLogoUrl pedstavuje URL obrázku ikony, který bude zobrazen v levém horním rohu každé wiki stránky z vaší instalace.
  • $DefaultPasswords['admin'] nastaví heslo pro administraci.
  • Nastavenie $EnableUpload na "1" umožní Nahrávání na server ("Pipojené soubory"). $DefaultPasswords['upload'] nastaví heslo pro nahrávání na server.
  • Promnná prostedí TZ definuje konkrétní asové pásmo.
  • Promnná $TimeFmt definuje vzhled asových etzc a (spolu s TZ) lokalizuje wiki do konkrétního asového pásma.

Nastavením tchto (a jiných) promnných v local/config.php, mžete nkdy dost podstatn zmnit vzhled i vlastnosti narozdíl od výchozího nastavení. Seznam promnných používaných v PmWiki najdete v Promnné PmWiki, a píklady server, které používají PmWiki v pizpsobené podob najdete na Uživatelé PmWiki.

Nastavení hesla pro administraci

Stránky ve skupin Site (mimo Site.SideBar) jsou implicitn zamknuté. Aby jste mohli upravovat tyto stránky, potebujete v local/config.php vytvoit administrátorské heslo pro celý server. Pro nastavení administrátorského hesla pro celý server na "mojetajne", zmnte ádok na následující:

$DefaultPasswords['admin'] = crypt('mojetajne');

Musíte použít funkci crypt(), nastavte heslo na hodnotu která má pro vás význam. Podrobnosti o lepším zapezpeení vašeho hesla najdete v HeslaAdmin?.

Nemte ani nepemenovávejte pmwiki.php

PmWiki byla navržena tak, že všechny úpravy je možno provádt bez zmny distribuních soubor -- jeden z dvod je bezproblémová aktualizace na vyšší verzi. PmWiki nikdy nezapisuje do soubor v adresáích local/ nebo cookbook/, takže toto umístní vašich úprav ulehí sledovat zmny a aktualizovat PmWiki bez ztráty zmn.

Pokud mníte konfiguraci vašich stránek, vždy mte soubor local/config.php nebo pidejte soubory do adresá cookbook/ nebo pub. Nemte pmwiki.php i soubory v adresái scripts/ protože budou pravdpodobn pepsány pi aktualizaci.

Nepejmenovávejte ani soubor pmwiki.php, komplikovali byste si tím aktualizaci (nedošlo by k jeho pepsání) a došlo by k nekonzistenci instalace. Vtšina administrátor pidává do adresáe pmwiki "wrapper skript" index.php, který obsahuje následující jediný ádek:

<?php include('pmwiki.php');

Další pizpsobení

Po nastavení souboru local/config.php, budete chtít pravdpodobn aplikovat další lokální pizpsobení?. Mnoho úprav, které byli vytvoené najdete v Kuchace PmWiki. A nebojte se tchto recept - jsou dobe pipravené, takže vtšina z nich vyžaduje jen stáhnutí jednoho souboru a pidání jednoádkového píkazu do config.php, a voilà! - fungují!

Pokud chcete provozovat více než jednu wiki na stejném serveru, použijte WikiFarmy?.

A te co?

Nezapomete se zapojit do mailové konference PmWiki?, kde mžete e-mailovat s jinými wiki administrátory? ohledn pomoci pi pizpsobování PmWiki a zúastnit se diskusí o vylepšeních PmWiki. Jestliže již vaše stránky fungují, pidejte je prosím k PmWikiUživatelm aby o nich ostatní vdli!

<< Instalace | IndexDokumentace | Upgrade >>

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 03:29 PM