SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

Pi editaci stránku mžete vylepšit zde uvedenými fintami. Seznam dalších naleznete v anglitin na PmWiki.TipsForEditing a na PmWiki.DocumentationIndex .
Nkteré finty však vyžadují rozšíení z http://www.pmwiki.org/wiki/Cookbook/Cookbook (na což uvádím upozornní) takže nkteré zde uvedené píklady neukazují správné zobrazení (administrátor tchto stránek tato rozšíení zejm nezabudoval).
Pokud tato rozšíení ve vaši implementaci PmWiki máte, mžete si tuto stránku zkopírovat mezi vaše manuály.

(:toc:) vyžaduje rozšíení

Název stránky

protože systémový název je bez mezer a diakritiky Napr.:
FintyEdit
uvete na stránce direktivu
(:title název_stránky_jaký_chcete_mít:)
nap.:
(:title Finty pi tvorb stránek:)
Nadpis na stránce bude s diakritikou.

následující vyžaduje rozšíení
''Odkazy v jiných stránkách na takto upravenou stránku mžete potom uvádt jednodušeji tak, že za jménem stránky a svislicí uvedete znaménko "+" plus. Aktuální titul stránky se objeví v odkaze.

Komentáe ke stránce
vyžaduje rozšíení

chcete-li, aby tenái Vaší stránky mohli pidat svj komentá aniž by zasahovali do textu stránky, uvete na stránce direktivu
(:$Guestbook:)

Automatický Obsah

vyžaduje rozšíení
z nadpis a podnadpis (ádky zaínající znakem ! nebo !! nebo !!! ) se vytvoí direktivou
(:toc:)
(TOC znamená "Table Of Contents"). Do Obsahu se zaadí nadpisy uvedené za touto direktivou. Nadpisy uvedené za direktivou
(:tocend:)
se do Obsahu nezaadí.
Odkaz na Obsah (skok nahoru) udláte direktivou
(:toc-back:)
Obsah se vytváí pouze do druhé úrovn; nadpisy a podnadpisy nebo podnadpisy a podpodnadpisy

Seznam stránek skupiny

vytvoíte direktivou
(:Pagelist group=název_skupiny list=normal:)

Zaazení do kategorií

Stránku zaadíte do kategorií uvedením odkaz na píslušné kategorie ve tvaru
[[!jméno_kategorie]] .
Uvedením kategorie která ješt neexistuje, se tato vytvoí. Píklad:

stránka zaazena do kategorií: [[!Veletrhy]] [[!Vystavy]] [[!Kabo]] [[!Intershoe]]

Automaticky se tím vytvoí stránka ve skupin Category (pokud již není vytvoena).
Stránku ve skupin Category mžete opt zaadit do jiné kategorie, takže se vám vytvoí hierarchie kategorií (lenní kategorií do více úrovní).

Seznam referencí na vytvoenou stránku

Chcete-li vložit seznam stránek, které se na stránku odkazují, skopírujte si a vložte do ní tento text:

----
'''Sem odkazují stránky:'''
(:pagelist link={$FullName}:)

Sem odkazují stránky:

(:toc-back:) vyžaduje rozšíení


kategorie: manualy


Jiri? 2.8.2005

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on December 23, 2021, at 06:48 AM