SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

Stránky v níže uvedeném seznamu popisují rzné aspekty používaní, administrace a ešení problém instalací PmWiki, dále aspekty komunity PmWiki.

Dokumentace je stále neúplná, vy sami mžete svobodn pispt k jejímu doplnní! Staí upravovit stránky odkazované z pmwiki.org. Hodí se prostudovat pravidla dokumentace.


Témata pro zaáteníky pi vytváení/úpravách stránek

Témata pro stedn pokroilé úpravy stránek

Organizace a ochrana stránek

Administrace serveru PmWiki

Instalace a údržba

Pizpsobení

ešení problém

Bezpenost

  • AuthUser - Autorizaný systém založený na identit (uživatel-heslo)
  • Blocklist - Vyhnte se wikispamu blokovaním výraz nebo IP adres
  • Oznámení - Posílejte e-mailové správy pi zmn stránek (též webové kanály)
  • Správa hesel - Použití hesel na stránky, skupiny nebo celý server
  • RefCount - Najdte opuštné a chybjící stránky
  • Schvalovaní URL - Odrate "spamování odkazy" pomocí urlapprove.php

Vývoj

  • Promnné - Promnné dostupné pro lokální nastavení
  • Funkce - Jak fungují nkteré funkce v pmwiki.php
  • Formát souboru stránky - Vytvote stránky ve wiki formát pro nahrání na váš PmWiki server

O aplikaci PmWiki

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 03, 2013, at 10:41 AM