SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

Pro odstranní stránky otevete její editaci, vyberte veškerý její obsah a nahrate ho jediným slovem

    delete

Je vhodné pidat do pole Souhrn komentá vysvtlující pro jste danou stránku odstranili. (Pole Souhrn se obyejn nachází hned pod editaní textovou oblastí).

Po uložení zmn je stránka odstranná. Jako bezpenostní pojistka stránka na serveru stále existuje (s asovým údajem - timestamp) a wiki administrátor? jí mže obnovit na pvodní stránku.

Pokud máte podezení, že stránka byla vymazána, ale nejste si jisti, podívejte se na Poslední úpravy (RecentChanges) wikiskupiny. Vymazání stránky se považuje za zmnu stránky a je tedy na tomto míst dohledatelná (stejn jako na VšechnyPosledníZmny (Site.AllRecentChanges).

Pedvolené slovo používané na mazání stránek ("delete") je možné zmnit v config.php nastavením promnné $DeleteKeyPattern (viz EditacePromnných?). Pokud existuje riziko zlomyslného mazání stránek, je dobré zmnit tento pokyn na njaký mén odhadnutelný. Existuje i návod(recept) na vytvoení vlastní akce mazání vKuchaka:MazacíAkce.

Odstraování skupin a kategorií

Když vytvoím Skupinu (Group) nebo Kategorii (Category), jak se mohu zbavit oné skupiny i kategorie?

Odstrate nežádoucí stránky z wiki.d/ . (Pístup pes wiki nevyeší problém, nebo se mazání bere jako "zmna", což zpsobí že se stránka RecentChanges (PosledníZmny) znovu vytvoí.)

<< Attach lists? | IndexDokumentace | Instalace >>

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 03:29 PM