SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

autori (základné)

Stránky na tomto serveru jsou WikiWikiWeb? stránky, což znamená, že stránky mže vytváet a upravovat i více autor najednou. Chcete-li stránku upravit, kliknte na dokaz Upravit který se nachází kdesi na stránce, obvykle ho hledejte v hlavice i v pat stránky. Nkteré stránky mžou být chránné heslem (password-protected?), což se odvíjí od bezpenostní politiky systému, ale mnoho systém dovoluje volnou úpravu svých stránek.

Pokud stránku upravujete, vidíte znakovaný text, která popisuje obsah stránky. Základní pravidla pro znakování (formátování ) jsou velice jednoduché:

 1. Mezi odstavce vkládejte prázdný ádek
 2. Pro vytvoení seznamu zante každý ádek symbolem mížky # pro oíslované, tedy uspoádané seznamy, anebo symbolem * pro odrážky (neuspoádané ) seznamy..
 3. Pro vytvoení nadpisu zante ádek jedním i více znakami ! ; !! je podnadpis, a !!! je podpodnadpis.
 4. Pro zvýraznní textu ho uzavete do jednoduchých uvozovek; ''text'' pro kurzívu i '''text''' pro tuné písmo.
 5. Chcete-li vytvoit odkaz na jinou stránku, uzavete obsah názvu do dvojitých hranatých závorek; kupíkladu takto[[basic editing]] (základy editování) odkazuje na tuto stránku. Odkazy na neexistující stránky? (nonexistent pages?) se zobrazují odlišn tak, aby vyzvaly další autory k vytvoení tchto stránek.
 6. Pro vytvoení adresy na jiný server jednoduše napište pouze plnou adresu stránky, píkladem: http://www.example.com/ .

Pokud si stále nejste jisti a chcete experimentovat s formátováním stránek, zkuste WikiPískovišt. Upravovat WikiPískovišt, kde mžete editovat, aniž byste se museli bát, že zmníte nco dležitého na tchto stránkách. Chcete-li upravovat i jiné stránky, je slušností je podepsat; použijete-li ~~~ ve skutenosti se 'podepíšete ' jménem, které poskytnete v poli Autor ve formulái pro Úpravu stránky.

Píklady

Následující tabulka ukazuje bžné zpsoby znakování stránek. Pravý sloupec ukazuje výsledek formátování, levý to, co musíte napsat, abyste tohoto výsledku dosáhli. Více informací naleznete v pravidlech formátování textu a na jiných stránkách Nápovdy. Vyerpávající seznam pedvoleného znakování je k dispozici jako hlavní index znakování?

Všeobecné použití

Takto to vypadá

Toto je teba napsat

Prázdný ádek

zane nový odstavec.

Prázdný ádek

zane nový odstavec.

Jeden znak nového ádku obvykle neovlivní rozložení. Použijte dv zptná lomítka
pro zalomení ádku.

Jeden znak nového ádku
obvykle neovlivní rozložení. 
Použijte dv zptná lomítka\\
pro zalomení ádku.

Jedno zptné lomítko spojí následující ádek s ádkem pedcházejícím.

Jedno zptné lomítko \
spojí následující ádek \
s ádkem pedcházejícím.

Použijte ti zptná lomítka

pro dvojí zalomení ádku.

Použijte ti zptná lomítka\\\
pro dvojí zalomení ádku.
 • Seznamy se vytvoí pomocí hvzdiek.
  • Víc hvzdiek vytvoí vnoené seznamy
   • Seznam se ukoní

prvním ádkem, na kterém není seznam.

 1. íslované seznamy
 2. jsou také možné
  • a i ty mohou býti vnoené.
* Seznamy se vytvoí pomocí hvzdiek.
** Víc hvzdiek vytvoí vnoené seznamy
*** Seznam se ukoní
prvním ádkem, na kterém není seznam.

# íslované seznamy
# jsou také možné
** a i ty mohou býti vnoené.
Šípka (->) odsadí obsah.
Zarovnáte text pro pokraování v odsazení.
Delší šípky (-->) odsadí ješt dále.
Šípka zpátky (-<) vytvoí odsazení dalšího ádku, první ádek je vysazený ven a ádky výše jsou odsazené.
Delší šipky zpt odsadí dále.
-> Šípka (->) odsadí obsah.

  Zarovnáte text pro pokraování v odsazení.

-->Delší šípky (-->) odsadí ješt dále.

-<Šípka zpátky (-<) vytvoí \
odsazení dalšího ádku, první ádek \
je vysazený ven a ádky výše \
jsou odsazené.
--< Delší šipky zpt odsadí \
dále.
Defininí seznam
seznam definicí
položka
definice položky
další položka
definice této položky
: Defininí seznam : seznam definicí
: položka : definice položky
: další položka : definice této položky
 ádky, které zaínají
 mezerou se formátují pesn tak
 jak jsou napsané, tedy písmo v pevné šíce.

Všimnte si, že velmi dlouhé ádky pedformátovaného textu mohou zpsobit rozšíení celé stránky.

 ádky, které zaínají
 mezerou se formátují pesn tak
 jak jsou napsané, tedy písmo v pevné šíce.
Všimnte si, že velmi dlouhé ádky pedformátovaného textu
mohou zpsobit rozšíení celé stránky.

Tento text je zarovnaný na sted.

Tento text je zarovnaný vpravo.

%center% Tento text je zarovnaný na sted.

%right% Tento text je zarovnaný vpravo.

tyi, anebo více, pomlek na zaátku ádku


vytvoí vodorovnou áru.

tyi, anebo více, pomlek
na zaátku ádku
----
vytvoí vodorovnou áru.

Odkazy

Takto to vypadá

Toto je teba napsat

Procvite si editaci! vo wiki sandbox?.

 • Text ve dvojitých hranatých závorkách se stane odkazem na jiné stránky.
 • Slova se automaticky zaínají velkými písmeny na zaátku nadpisu.
Procvite si editaci
vo [[wiki sandbox]].

Procvite si editaci v WikiSandbox.

Kterou?? No, peci tu v Main.WikiSandbox.

 • Pi odkazování na stránku v jiné wikiskupin, zadejte název skupiny, následovaný oddlovaem, a až potom název stránky
 • Pokud je oddlova, který použijete, lomítko, objeví se pouze název stránky.
 • Pokud je oddlova teka, objeví se celý etzec.
Procvite si editaci
v [[Main/WikiSandbox]].
Kterou??
No, peci tu v [[Main.WikiSandbox]].

Procvite si editaci na zkušebním míst?.

Procvite si editaci na zkušebním míst.

Procvite si editaci na zkušebním míst?.

 • Text po svislé áe (|) se používá jako text odkazu, i použijte alternativní (a snad i více pochopitelné) oznaení pomocí šipky (text -> odkaz).
Procvite si editaci na 
[[WikiSandbox | zkušebním míst]].

Procvite si editaci na 
[[Main.WikiSandbox | zkušebním míst]].
Procvite si editaci na
[[zkušebním míst -> WikiSandbox]].

Procvite si editaci v wiki sandboxe?. Procvite si editaci v sandbox?.

 • Koncovky se stanou souástí textu odkazu.
 • Závorky skryjí ásti názvu odkazu.
Procvite si editaci v 
[[wiki sandbox]]e.
Procvite si editaci v 
[[(wiki) sandbox]].

Jen tak mimochodem, co jeaardvark?

 • Pmwiki mže používat InterMap prefixy, které mají specifické významy.
 • Závorky jich mžou též skrýt.
%newwin%Jen tak mimochodem, ,
co je [[(Wikipedia:)aardvark]]?

Odkazy na externí zdroje lze zadat:

 1. isté url: http://google.com
 2. text odkazu: Google
 3. jako oznámení: [1]
Odkazy na externí zdroje možno zadat
# isté url: http://google.com
# text odkazu: [[http://google.com | Google]]
# jako oznámení: [[http://google.com |#]]

Odkazy se mžou otevít v novém okn, jako v http://www.pmwiki.org.

Odkazy se mžou otevít v novém okn,
jako v %newwin% http://www.pmwiki.org.

Formátování znak

Zvýraznné, siln zvýraznné, zvýraznná kurzíva.

 • Toto jsou všechno apostrofy (jednoduché uvozovky), NE dvojité uvozovky.
''Zvýraznné'', '''siln zvýraznné''', 
'''''zvýraznná kurzíva'''''. 

Text s rovnou šíkou

Toto je pedformátovaný tok textu

@@Text s rovnou šíkou@@ 
 
[@Toto je
 pedformátovaný
  blok textu@]
 • Text s horními indexy
 • Text s dolními indexy
 • odstranný peškrtnutý text
 • vložený podtržený text
 • velký, vtší text
 • malý, menší text
* Text s '^horními indexy^'
* Text s '_dolními indexy_'
* odstranný {-peškrtnutý-} text
* vložený {+podtržený+} text
* [+velký+], [++vtší++] text
* [-malý-], [--menší--] text

WikiStyles dovoluje textu aby byl v jiných barvách.

 • Použijte malá písmena pro barvy RGB (#ff7f00, ne #FF7F00).
[[WikiStyles]] dovoluje %red% textu
%blue% aby %green% byl v 
%color=#ff7f00% jiných %%barvách.

Nadpisy a bloky

Hlavní podnadpis

Hlavní podnadpis s menším textem

Vedlejší podnadpis

A více

Podnadpis
 • Nadpisy jsou užitené pro vytvoení "dobe strukturované" stránky. Opravdu nejsou na vytvoení pouze velkého textu.
!! Hlavní podnadpis
!! [-Hlavní podnadpis s menším textem-]
!!! Vedlejší podnadpis
!!!! A více
!!!!! Podnadpis
Titulky stránky

Nezobrazené

 • Direktiva (:title:) nastaví titulek stránky na nco jiného než je název stránky.
(:title Základy editování:)
Blokové styly

Všechen text v tomto bloku je fialový.

 • Fialové krávy a fialové kvty
 • Fialový lidožrout
 • A nyní je tento seznam ervený
 • a tento text je zarovnaný na sted
 • a tento text je zarovnaný vpravo
 • A toto je normáln
>>purple<<
Všechen text v tomto blok
je fialový.
* Fialové kvty a fialové krávy
* Fialový lidožrout
>>red<<
* A nyní je tento odkaz ervený
>>center<<
* a tento text je zarovnaný na sted
>>right<<
* a tento text je zarovnaný vpravo
>><<
* A toto je normáln

<< Introduction? | Index dokumentu | Tvorba nových stránek >>

OT: PmWiki je pro mne nová, kde mžu zjistit njaké základní informace pro zaátek? OD: Tato stránka (Základy editace) je dobrý zaátek. Odtud mžete jednoduše následovat naviganí odkazy v dolní ásti stránky (íká se jim WikiTrails? - Wiki stopy) na další stránky nebo na stránku Index dokumentu, která poskytuje pehledný index základních dokumentaních stránek, seazených od základních po pokroilé.

OT: Jak do svojí Wiki vložím speciální znaky? OD: Použijte kódy znak pro vložení speciální znaky?, jako jsou symboly Copyright (©) a Trademark (® anebo ™), které se nenacházejí na Vaší klávesnici.

OT: Pro jsou samostatné ádky textu v zdrojovém znakování spojené do jediného ádku ve finální verzi ? Aktualizuj m (:linebreaks:)

...

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 03:29 PM