SearchWiki:
Add Page:

SideBar (edit)

Associated Sites

Page History Edit Page Links to This Page

Una Pàgina wiki és el bloc bàsic de construcció d'un WikiWikiWeb que conté text i imatges. Per més informació feu una ullada a les estructures wiki i WikiWikiWeb.

Les pàgines wiki poden tenir una plantilla d'edició per tal de presentar un contingut inicial, per més informació feu una ullada a Cookbook:Edit Templates

Les pàgines wiki s'emmagatzemen en fitxers de text individuals, per més informació feu una ullada a Page File Format i Flat File Advantages.


Traducció de PmWiki.WikiPage - Pàgina original a PmWikiCa.WikiPage - Backlinks

Edit Page - Page History - Printable View - Recent Changes - SearchWiki
Page last modified on September 10, 2011, at 04:30 PM